tailieunhanh - Phát triển nguồn nhân lực số lĩnh vực tài chính - ngân hàng ở Việt Nam hiện nay

Bài viết tập trung nghiên cứu về nguồn nhân lực số lĩnh vực tài chính - ngân hàng, thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực số trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng trong giai đoạn sắp tới của nền kinh tế Việt Nam nhằm đạt được mục tiêu đặt ra của Chính phủ và nền kinh tế - xã hội như đã đề cập ở trên. | Vai trò của cơ sở giáo dục và doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững 185 PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC SỐ LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY ThS. Phạm Thị Mai Hương 1 TÓM TẮT Nhu cầu về nguồn nhân lực số trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng để đáp ứng cho nền kinh tế số tại Việt Nam đang trở nên cấp thiết nhằm thực hiện công cuộc chuyển đổi số nền kinh tế. Cần phải có sự thay đổi về cơ cấu nguồn nhân lực trong các tổ chức doanh nghiệp thuộc lĩnh vực tài chính - ngân hàng mà theo đó nguồn nhân lực số phải được chú trọng phát triển. Từ thực trạng về nguồn nhân lực số trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng đang thiếu hụt như hiện nay cần có các giải pháp để phát triển nguồn nhân lực số trong lĩnh vực này nhằm đạt mục tiêu phát triển nền kinh tế số của quốc gia trong giai đoạn tới. Từ khóa Nguồn nhân lực nguồn nhân lực số tài chính - ngân hàng. ABSTRACT The need for digital human resources in the financial - banking sector to meet the digital economy in Vietnam is becoming urgent in the current period in order to carry out the digital transformation of the economy. There needs to be a change in the structure of human resources in organizations and enterprises in the financial - banking sector in which digital human resources must be focused on development. From the current situation of digital human resources in the financial - banking sector which is lacking it is necessary to have solutions to develop digital human resources in this field in order to achieve the goal of developing the digital economy of the country. country in the near future. Keywords Human resources digital human resources finance - banking. 1. Đặt vấn đề Nền kinh tế Việt Nam đang trong xu thế chuyển đổi sang nền kinh tế số thay thế dần nền kinh tế truyền thống dựa trên nền tảng tri thức với trụ cột là các thành tựu của 1. Trường Đại học Kinh tế Nghệ An. 186 KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA Cách mạng công nghiệp . Theo đó Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.