tailieunhanh - Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 1 - NXB ĐH Sư Phạm

Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 1 - NXB ĐH Sư Phạm trình bày 8 chương với nội dung như: Những khái niệm chung về nhà nước, những khái niệm chung về pháp luật, pháp luật dân sự và tố tụng dân sự, pháp luật lao động, pháp luật hình sự và tố tụng hình sự, pháp luật hành chính và tố tụng hành chính, pháp luật kinh doanh, pháp luật đất đai và môi trường. ! | BÔ GIAO DUC VA ĐÀO TAO GIẢO TRÌNH I PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG GIAO TRINH PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIÁO TRÌNH PHÁP LUẬT DẠI CIÍUNH Dành cho sinh viên các trường đại học cao đấng không chuyên ngành Luật NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC sư PHẠM UNIVERSITY OF EDUCATION PUBLISHING HOUSE GIÁO TRÌNH PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG Chù biên . Mai Hóng Quỳ Trường Đại học Luật TP. H 5 Chí Minh Biên soạn Chương I II VI . Nguyên cành Hợp và một số giảng viên Khoa Luật Hành chính - Nhà nước Chương III IV . ĐÔ Văn Đại và một số giảng viên Khoa Luật Dân sự Chương V TS. Võ Thị Kim Oanh và một só giàng viên Khoa Luật Hình sự Chương VII VIII . Nguyễn Vàn Vân và một số giảng viên Khoa Luật Thương mại Chương IX X XI . Lê Thị Nam Giang và một số giáng viên Khoa Luật Quốc té Chương XII TS. Phan Nhật Thanh ThS. NgôĐứcTuán - giảng viên Khoa Luật Hành chính - Nhà nưác Sách được xuất bân theo chì đạo biên soạn cùa Bộ Giáo dục và Đáo tạo phục vụ công tác đảo tạo sinh viên các trường đại học cao đảng không chuyên ngành Luật. Bản quyến nội dung thuộc vé Vụ Giáo dục Đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Băn quyén xuãt bán thuộc vé Nhà xuất bân Đại học Sư phạm. Mọi hlnh thức sao chép toàn bộ hay một phán hoặc các hình thức phát hành mà không có sự cho phép trưóc bàng vãn bán cùa Nhà xuất bàn Oại học Sư phạm déu là vi phạm pháp luật Chúng tôi luôn mong muốn nhận được những ý kién đóng góp của quý vị độc già đề sách ngày càng hoàn thiện han. Mọi góp ý vé sách liên hệ vế bàn tháo và dịch vụ bàn quyén xin vui lòng gửi vểđịa chi email kehoach@ Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế ISBN 978-604-54-3477-2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.