tailieunhanh - Tiểu luận: Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức

Bài tiểu luận "Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức" nhằm mục đích tìm hiểu nội dung quan điểm của Hồ Chí Minh về các phẩm chất đạo đức của con người Việt Nam trong thời đại mới; từ đó vận dụng vào việc xây dựng đạo đức cho sinh viên. Kết quả nghiên cứu phục vụ cho thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hiện nay. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG. . . TIỂU LUẬN Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vấn đề đạo đức và giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ đảng viên. Trong những tác phẩm bài nói bài viết Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần nói đến các phẩm chất đạo đức. Từ thực tế của con người và xã hội Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát thành những chuẩn mực chung nhất của nền đạo đức cách mạng việt Nam. Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vấn đề giáo dục đạo đức cách mạng cho thế hệ thanh niên bởi vì . .Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. . Đất nước có sánh vai cùng các cường quốc năm châu được hay không là phụ thuộc vào đức và tài của thế hệ trẻ đặc biệt là những sinh viên đang ngồi trên ghế giảng đường đại học. Tuy nhiên thực trạng hiện nay cho thấy một bộ phận thanh niên sống thiếu lý tưởng giảm sút niềm tin ít quan tâm đến tình hình đất nước thiếu ý thức chấp hành pháp luật sống thực dụng xa rời truyền thống văn hóa dân tộc. chưa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Bởi vậy cần thiết phải vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Mình để giáo dục đạo đức cho sinh viên đó là đòi hỏi khách quan và đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay. 2. Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu nội dung quan điểm của Hồ Chí Minh về các phẩm chất đạo đức của con người Việt Nam trong thời đại mới từ đó vận dụng vào việc xây dựng đạo đức cho sinh viên. Kết quả nghiên cứu phục vụ cho thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hiện nay. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu Làm rõ nguồn gốc hình thành các phân tích liên quan nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức đánh giá thực trạng và vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào xây dựng đạo đức cho sinh viên. 4. Phương pháp nghiên cứu Tiểu luận nghiên cứu dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp sử dụng phương pháp lịch sử lô gích hệ thống cấu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.