tailieunhanh - Ebook Chào con ba mẹ đã sẵn sàng

Ebook Chào con ba mẹ đã sẵn sàng là một eboo nên có cho bất kỳ gia đình nào. Ebook sẽ giúp cho bạn sẵn sàng cho một giai đoạn khó khăn nhưng hạnh phúc nhất của cuộc đời nuôi dạy con cái. Ebook gồm có 3 chương: Chương 1 - Kiến thức chăm sóc cơ bản, chương 2 - Các trạng thái thương gặp, chương 3 - Các vấn đề tâm lý thường gặp. Mời các bạn tham khảo! | BĩỂư GHI BIÊN MỤC TRƯỚC XưẨĩ BẲN ĐO THƯ VIỆN KHTH THựC HIỆN General Sciences Library Cataloging-m-Pirblication Data Trần Thị Huyền Thảo Chào con Ba mẹ dã san sàng TrầnThị Huyên Thào Thiên Nhã minh họa. In lần thứ Ỉ3. . Hề Chí Minh Trê 2018 224 tr. minh họa 23 cm. Bác sĩ tiêng cùa bẾ yÊu . I. Trẻ em - Bệnh. 2. Trẻ em - Súc Ịđrổe và vệ sinh. 3. Mẹ và con. L Ts. 1. Children Diseases. 2. Children - Health and hygiene. 3. Child care 4. Mother and cìùỉd. ố4M-ddc23 T772-T37 Chào con ba mẹ đả .Tl I BÁC Sĩ RIÊNG CỦA BÉ YÊU BS. Trần Thị Huyên Thảo C8 _ _ _ i hào con Ba mẹ Dântì cho bé ứ 0 6 thong turn MHÀ XUẤT BÀN TRẺ Hucnh WvnnTran MD DPD ACHE Tỉến sĩ Y Khoa Chủ tịch và Sáng Lập Viên VietMD-neC Michigan OSA ỉ Chào con Ba mẹ đã sẵn sảng - Cuốn sách không chỉ được viết trên nển tảng khoa học của một bác sĩ mà còn chứa chan j tình yêu của một người mẹ. Đọc xong Chào con Ba mẹ đã sẵn sàng tôi cảm giác ị muốn có con ngay mặc dù mình chưa ỉập gia đình. í Tù những bài học đơn giản và thực tế trong sách tôi cảm giác mình đã sẵn sàng để ỉàm ba. Tôi chắc bạn cũng sẽ cảm nhận được những điểm hay và thực tế trong quyển sách này từ nển tảng khoa học vững chắc cho đến kiến thức chăm sóc trẻ môi nhất và nhất ỉà phù hợp vối hoàn cảnh của Việt Nam. Tôi biết Bác sĩ Huyên Thảo từ những ngày học phổ thông tại Trường chuyên Bạc Liêu. Thảo là một học sinh cực kỳ giỏi. Cô gần như ẵm hết các gỉảỉ thưởng của trường ỉà thủ khoa đầu vào cùa trường Đạỉ họcỄ Y Dược Thành phố Hổ Chí Minh và được học bổng Y khóa toàn phần tại úc. Bác sĩ Huyên Thảo tốt nghiệp Y khoa tại úc và có thời gian làm Nhi khoa tại một trong những bệnh viện tốt nhất úc. Vì vậy sách của cô là một công trình nghiên cứu tìm hiểu kỹ càng dựa trên một nển tảng y khoa đào tạo bài bản và khoa học để thành những bài viết với văn phong gần gũi và tình cảm phù hợp cho mọi gia đinh. Trong thời đại nhiễu loạn thông tin về sức khỏe với nhiều bài viết không chính xác sách cửa Bác sĩ Huyên Thảo như một điểm sáng khi cập nhật những .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.