tailieunhanh - Giáo trình phân tích phương trình vi phân viết dưới dạng thuật toán đặc tính của hệ thống p1

Đặc tính hình học của các dãy cánh a- kiểu xung lực b- kiểu phản lực Khi thiết kế đầu tiên ta lựa chọn kiểu tầng. Nếu là tầng xung lực thì chọn ρ= 0,05 ÷ 0,25 trong đó tỷ số d/l càng bé thì ρ đươc chọn càng lớn. Nếu có phun hơi từng phần thì chọn ρ = 0,02 ÷ 0,10 | Giáo trình phân tích phương trình vi phân viết dưới dạng thuật toán đặc tính của hệ thống A p - _p__ Tc .P ÕDL - Ả -f T A Tỉ p 2 Tc .P s dl - 1 lì _ - v . ---------T p 2 TCP ỉ DL------------ Ả p c JL ToT ATỈ .Pp Toỉ ATc p ASdl - 1p -Ã TcP ỉ 5 5 là phương trình vi phân cua hệ thống tự động viết vói biến số ọ dươi dạng thuật toàn no mố tà tương quan giữa p Ả hay còn gọi phương trình chuyến động cò nhiếu cua hệ thống - Khi ta rut nhiếu đi Ầ 0 thì ta cò phương trình chuyến động tự do cua hệ thống va cò dang ToT P TT AT P2 Tỉ ATc P ỉ - 1p 0 6 Phương trình hế số trươc p gọi la phương trình đặc tính cua hế thống ToT PP TJc AT P2 ATc P ỉ -1 0 7 Giai hế phương trình 1 2 3 vơi biến số LI lây 4 thay vao 1 biến p Ta co To. P . A . ụ - Ả trong . . la biếu thưc cua ọ tư 4 nhân vao va đặt thưa số chung ta co 4tXP3 ToTc ATỈÝP2 T ỉ ATc P ASdl-1fr -Ả 5 So sanh 5 va 5 ta thây dang phương trình đặc tính cua hế thống khống đố i nghĩa la dang cua no khống phu thuốc vao dang cua biến số ma tư đo phương trình đặc tính thu nhận đươc. Hế thống ơ đây goi la hế thống bậc 3 bậc cua phương trình đặc tính Trong trương hơp chung nhât phương trình mố ta hế thống tư đống bâc n la an. Pn an-i Pn-1 . a P aoSP bmP- . bo - 8 hoặc A P p B P Ả 8 Nếu hế thống cang phưc tap thì n cang lơn. Phương phap nay chỉ giai cho trương hơp ít phương trình . Phương pháp định thức Đế thưc hiến phương phap nay ta qui ươc mốt số cach viết Qui ước - Tât ca cac biến số phu thuốc cua hế thống viết ơ vế trai cua phương trình con cac biến số đốc lâp viết ơ vế phai - Cac phương trình cua cac khâu đươc sặp xếp tư trến xuống dươi sao cho nhưng biến số giống nhau nặm trong mốt cốt biến số nao khống co trong phương trình cua khâu đang xét đươc viết vơi hế số khống 54 Tự ĐỘNG HOA QUA TRÌNH NHIỆT - PHÂN I Gia sử hệ thống tự động được mô ta 1 loạt phương trình sau C11 P 1 C12 P 2 . C1n P ÌVn A1 C21 P M C22 P V2 . C2 n P Vn A2 ._ . . C 1 P 1 Cn 2 P P Ọ2 . Cnn P P Ọn An p1 ọ2. pn - .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN