tailieunhanh - Bài giảng Khai phá dữ liệu trong kinh doanh - Chương 1: Tổng quan về khai phá dữ liệu trong kinh doanh

Bài giảng Khai phá dữ liệu trong kinh doanh - Chương 1: Tổng quan về khai phá dữ liệu trong kinh doanh. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khai phá dữ liệu; khái niệm kho dữ liệu; một số mẫu dữ liệu trong kinh doanh cần khai phá; tầm quan trọng của khai phá dữ liệu trong kinh doanh; quy trình khai phá dữ liệu trong kinh doanh; . Mời các bạn cùng tham khảo! | KHAI PHÁ DL TRONG KINH DOANH BỘ MÔN TIN HỌC KHAI PHÁ DỮ LIỆU TRONG KINH DOANH 1 GIỚI THIỆU HỌC PHẦN Chương 1 Tổng quan về khai phá dữ liệu trong kinh doanh Chương 2 Tiền xử lý và Tổ chức dữ liệu kinh doanh Chương 3 Sử dụng công cụ OLAP trong khai phá dữ liệu Chương 4 Một số bài toán khai phá trong kinh doanh KHAI PHÁ DỮ LIỆU TRONG KINH DOANH 2 1 Tài liệu tham khảo Tài liệu tham khảo bắt buộc 1 Phân tích và khai phá dữ liệu. Đại học Thương mại 2019. Nguyễn Thị Thu Thủy NXB HĐ Hồ Tú Bảo 2018 . Bài giảng về khoa học dữ liệu và khai phá dữ liệu. Kho dữ liệu của Microsoft https Cios . Pedrycz W. Swiniarski . Kurgan L. 2007 . Data mining A Knowledge Discovery Approach. Springer 2007. Fayyad U. Piatetsky-shapiro G. and Smith P. 1996 . From Data Mining to Knowledge Discovery in Databases. Communications of the ACM 39 37-54 KHAI PHÁ DỮ LIỆU TRONG KINH DOANH 3 Đánh giá Điểm chuyên cần 10 Điểm thực hành 30 Điểm thi hết học phần 60 KHAI PHÁ DỮ LIỆU TRONG KINH DOANH 4 2 Application https welcome-students-xlminer XLMiner is a comprehensive data mining add-in for Excel. KHAI PHÁ DỮ LIỆU TRONG KINH DOANH 5 BI in sql server SQL Server 2008 Business Intelligence platform https en- us download id 7687 KHAI PHÁ DỮ LIỆU TRONG KINH DOANH 6 3 Chương 1 Tổng quan về khai phá dữ liệu trong kinh doanh . Giới thiệu chung . Khai phá dữ liệu là gì . Khái niệm kho dữ liệu . Một số mẫu dữ liệu trong kinh doanh cần khai phá . Tầm quan trọng của khai phá dữ liệu trong kinh doanh . Quy trình khai phá dữ liệu trong kinh doanh . Xác định mục tiêu . Chuẩn bị và tổ chức dữ liệu KHAI PHÁ DỮ LIỆU TRONG KINH DOANH 7 . Giới thiệu chung . Khai phá dữ liệu là gì Là một loạt các kỹ thuật nhằm phát hiện ra các thông tin có giá trị tiềm ẩn trong các tập dữ liệu lớn Về bản chất khai phá dữ liệu là những vấn đề liên quan đến việc phân tích các dữ liệu và sử dụng các kỹ thuật để tìm ra các mẫu nằm ẩn

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.