tailieunhanh - Giáo trình tổng quan khoa học thông tin và thư viện part 7

Tham khảo tài liệu 'giáo trình tổng quan khoa học thông tin và thư viện part 7', khoa học xã hội, thư viện thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | TỔNG QUAN KHOA HỌC THÔNG TIN VÀ THƯ VIỆN - 123- hay một danh sách. Trong hệ thống tự động đây là một tập tin chứa dữ liệu độc giả mỗi độc giả là một biểu ghi. Mẩu đăng ký thường không được giữ lại sau khi được chuyển vào tập tin máy tính trừ khi có yêu cầu về một chữ ký để chứng nhận rằng độc giả thỏa thuận vê một vài diều kiện. Một vài thư viện có ít độc giả mới chẳng hạn như một thư viện chuyên ngành có thể không sử dụng mẫu đăng ký nhưng nhập thông tin ưực tiếp vào hệ thông việc này dễ đưa đến rủi ro về lầm lẫn trong những thư viện bận rộn. Trong một hệ thông tự động muôn ưuy cập các chi tiết về một độc giả đã đăng ký tại thư viện ta chỉ cần quét mã số hay đánh mã sô thẻ của độc giả vào chương trình thư viện phần quản lý độc giả các chi tiết về độc giả như họ tên địa chỉ bộ phận chức danh của độc giả sẽ hiện lên trên màn hình . . Cung cấp cho độc giả một tấm thẻ Một tâm thẻ mượn được câp cho độc giả như một bằng chứng về quyền tíu tiên mượn và nhiều thư viện sẽ không cung câp bât cứ một dịch vụ nào trừ phi độc giả có thể xuất trình tấm thẻ. Các thư viện khác sẽ phục vụ nêu như độc giả có thể chứng minh được quyền mượn của mình bằng một cách nào đó. Các thẻ thư viện này được cung cấp mã vạch trong các hệ thông tự động và thường được mã hóa màu để phân biệt các nhóm độc giả khác nhau. Xem Hình 2 BẠI HOC Nốc BIA ĨP. Hổ CHÍ MINH. TRƯỜNG DẠI HỌC KHOA HOC Tự NHIÊN THỀ THƯ VIỆN NsuySn Minh Huy MSSV MOOOIO MCI Mil Hình 2 Thẻ thư viện vđi mã vạch dùng trong hệ thống tự động -124- TỔNG QUAN KHOA HỌC THÒNG TIN VÀ THƯVIỆN . Giải thích vể giới hạn mượn tài liệu và các dịch vụ Sau khi đã đăng ký độc giả ihủ thư phải đảm bân rằng họ hiểu các giới hạn ưong việc mượn tài liệu và chính sách phạt tiền của thư viện. Thời điểm này là lúc tô t cho việc quan hệ vđi độc giả. Thủ thư cho ho biết những dịch vụ khác của thư viện và đ khâu nào cổ sự hỗ trỢ. Quan hê vơi độc giả là một mật hết sức quan trọng của công tác lưu hành. Độc giả thư viện cần tin tưởng rằng họ hoàn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.