tailieunhanh - Magnetic Bearings Theory and Applications phần 2

Nhiều chương trình CAD hiện nay cho phép tạo ra các mô hình ba chiều để có thể nhìn từ mọi góc độ. Các chương trình CAD mô hình hóa vật thể đặc tiên tiến là một hệ thống thiết kế hiện thực ảo. Những mô hình đặc như vậy có thể được dùng làm cơ sở cho các phân tích phần tử hữu hạn (FEA) và / hoặc tính toán động lực dòng chảy (CFD) của thiết kế. Cho đến ứng dụng gia công với trợ giúp máy tính (CAM), những mô hình này cũng có thể được dùng. | Design and implementation of conventional and advanced controllers for magnetic bearing system stabilization 7 and Dp s dp s h s 7 with h s a Hurwitz polynomial of appropriate degree. Let U s be a unit in the algebra of BIBO stable proper transfer functions then following Dorato 1999 a stable stabilizing controller can be calculated as U s -Dp s 1 N s 8 when P s satisfies the parity-interlacing property . condition Youla 1974 and U s satisfies certain interpolation conditions. Specifically let bi denotes the zeros of the plant in the RHP the closed-loop system will be internally stable and the controller will be stable if and only if U s interpolates to U bi Dp bi Dorato 1999 . Controller Design for the Magnetic Bearing System Firstly we note that the reduced order model of the plant described by equation 2 has a zero at s 2854 and a zero at s . Since the pole at s is not between these two zeros the parity-interlacing property . condition Youla 1974 is satisfied and a stable stabilizing controller is known to exist. In the following we assume that the design must satisfy the following specifications The sensitivity function is to have all its poles at s -511 A steady-state error magnitude subjected to a unit step input of ess . Since the closed-loop transfer functions are g s 1 Dp s R s 1 C s P s U s Y s P s Np s D s 1 C s P s U s M s C s Dp s C s R s 1 C s P s U s By choosing h s s satisfied. As a result 511 2 the requirement of the closed-loop poles specification will be x s 2854 Np s s ny 12 and s Dp s 511 8 Magnetic Bearings Theory and Applications The interpolation conditions are U 2854 Dp 2854 and U x Dp ro 1. Let the steady-state error magnitude be ess then p I I 1141 ss I t7 0 I 1 Let the interpolating unit U s take of the following form h s ư s _. . 15 s2 as b with a 0 and b 0 then after some simple calculations the controller is found to be _ s 511 s r s s 2322 s 16 Controllers with other .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.