tailieunhanh - MySQL Basics for Visual Learners PHẦN 9

cuối cùng, trích dẫn nội dung bài viết này từ dấu ngoặc kép, tên WHERE num = $ ngẫu nhiên, = ; "; my $ sth = $ dbh-chuẩn bị ($ query); $ sth-thực hiện (), chỉ định các lĩnh vực cho các biến của tôi ($ đầu tiên, giữa, cuối cùng, trích dẫn nội dung bài viết này); $ sth-bind_columns (undef, \ $ đầu tiên, \ $ giữa, \ $ \ $ trích dẫn nội dung bài viết này), đầu ra | 13. Type perl n yourusemame@localhost home yourusemame programs - Shell - Konsole Session Edit view Bookmarks Settings Help yourusername@locaIhost yourusername cd programs yourusername@locaIhosc programs perl presidents. pl then press ENTER to run the program. The program will query the us_presidents database on the MySQL Server and print out the results. Its output should look like this yourusemame localhost home yourusemame programs - Shell - Konsole Gina Session Edit View Bookmarks Settings Help yourusername 1 oca 1host yourusername cd programs yourusername@locaIhost programs perl presidents pl The presidents in order George Washington John Adams Thomas Jefferson James Madison James Monroe John Quincy Adams Andrew Jackson Martin Van Buren William Henry Harrison John Ty 1 er James Polk Zachary Taylor Millard Fillmore Franklin Pierce James Buchanan Abraham Lincoln Andrew Johnson Ulysses s Grant Rutherford B Hayes James Garfield yourusername 1 oca 1host programs H 4IH WEB-ENABLING DATABASES 113 14. Type exit then press ENTER. 114 WEB-ENABLING .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.