tailieunhanh - Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Quản trị quan hệ với nhà cung cấp của doanh nghiệp bán lẻ trong chuỗi cung ứng hàng tiêu dùng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Luận án "Quản trị quan hệ với nhà cung cấp của doanh nghiệp bán lẻ trong chuỗi cung ứng hàng tiêu dùng trên địa bàn thành phố Hà Nội" làm rõ cơ sở khoa học (về mặt lý luận và thực tiễn) cho việc đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản trị quan hệ với nhà cung cấp của doanh nghiệp bán lẻ trong chuỗi cung ứng hàng tiêu dùng trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tương quan với sự phát triển mạnh mẽ của thị trƣờng bán lẻ Việt Nam hiện nay. Mời các bạn tham khảo. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI ------------------------- PHẠM VĂN KIỆM QUẢN TRỊ QUAN HỆ VỚI NHÀ CUNG CẤP CỦA DOANH NGHIỆP BÁN LẺ TRONG CHUỖI CUNG ỨNG HÀNG TIÊU DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Kinh doanh thƣơng mại Mã số: LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: 1. Nguyễn Văn Minh 2. An Thị Thanh Nhàn Hà Nội - 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trính nghiên cứu khoa học độc lập của riêng tôi. Các nội dung nghiên cứu và các kết luận của luận án là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng. Tác giả luận án Phạm Văn Kiệm ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN . i MỤC LỤC ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH . vi DANH MỤC BẢNG BIỂU . vii DANH MỤC SƠ ĐỒ viii PHẦN MỞ ĐẦU .1 PHẦN TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 14 CHƢƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ VỚI NHÀ CUNG CẤP CỦA DOANH NGHIỆP BÁN LẺ TRONG CHUỖI CUNG ỨNG HÀNG TIÊU DÙNG 23 . Tổng quan chuỗi cung ứng và quan hệ trong chuỗi cung ứng .23 . Tổng quan về chuỗi cung ứng 23 . Quan hệ của doanh nghiệp bán lẻ trong chuỗi cung ứng .29 . Phân .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.