tailieunhanh - BÀI GIẢNG Biến Đổi Năng Lượng Điện Cơ - TS. Hồ Phạm Huy

Điện áp ba pha trong lưới điện xoay chiều ba pha cân bằng thứ tự thuận (kí hiệu a-b-c) được biểu diễn như sau: Điện xoay chiều ba pha có hai cách mắc : Đấu Y và Đấu Δ Với đấu Y, 3 ngõ a’, b’, và c’ được chập chung cho ta đầu ra trung tính n. Ba thành phần dòng ia, ib, và ic là ba dòng dây được cấp từ ba nguồn pha tương ứng. in là dòng dây trung tính. | BÀI GIẢNG Biến Đổi Năng Lượng Điện Cơ TS. Hồ Phạm Huy Ánh March 2010 http hphanh Lecture 2 1 Hệ Thống Điện Xoay Chiều Ba Pha Điện áp ba pha trong lưới điện xoay chiều ba pha cân bằng thứ tự thuận kí hiệu a-b-c được biểu diễn như sau v aa Vm CữÁat vbb Vm cos ot - 12 0 Vcc- Vm cos at 12 0 Điện xoay chiều ba pha có hai cách mắc Đấu Y và Đấu A Với đấu Y 3 ngõ a b và c được chập chung cho ta đâu ra trung tính n Ba thành phân dòng ia ib và ic là ba dòng dây được cấp từ ba nguồn pha tương ứng. in là dòng dây trung tính. Lecture 2 2 Hệ Thống Điện Xoay Chiều Ba Pha tt Với đấu A a được đấu với b b được đấu với c. Vì vac. vaa t vbb. t vcc. t 0 như đã kiểm chứng qua biểu thức lượng giác nên c được đấu với a. Các đại lượng DÂY và PHA Vì cả nguồn và tải ba pha đều có thể được Đấu Y hay Đấu A lưới điện xoay chiều ba pha có tổng cộng bốn kiểu kết nối nguồn-tải Y-Y Y-A A-Y và A-A. Lưới điện xoay chiều ba pha cân bằng thứ tự thuận Y-Y Ỹan VệZ0 ỹb Vộz-1200 ỹcn VX1200 Lecture 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN