tailieunhanh - Những giải pháp phát triển thị trường sản phẩm nhựa đường của Cty Thương mại và xây dựng - 2

Yêu cầu chào hàng: Các doanh nghiệp mua TLSX sẽ mời các nhà cung ứng thuộc diện sẽ được lựa chọn trực tiếp chào hàng. Người mua sẽ so sánh tiêu chuẩn mà họ yêu cầu về TLSX với những tiêu chuẩn mà người chào hàng đưa ra để quyết định chọn người cung ứng. + Làm các thủ tục đặt hàng: Công việc thực hiện trong bước này mang tính chất nghiệp vụ do các nhân viên mua hàng chyên nghiệp cùng với các đại diện bán chuyên nghiệp trao đổi và kí kết các hợp đồng mua. | Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http Yêu cầu chào hàng Các doanh nghiệp mua TLSX sẽ mời các nhà cung ứng thuộc diện sẽ được lựa chọn trực tiếp chào hàng. Người mua sẽ so sánh tiêu chuẩn mà họ yêu cầu về TLSX với những tiêu chuẩn mà người chào hàng đưa ra để quyết định chọn người cung ứng. Làm các thủ tục đặt hàng Công việc thực hiện trong bước này mang tính chất nghiệp vụ do các nhân viên mua hàng chyên nghiệp cùng với các đại diện bán chuyên nghiệp trao đổi và kí kết các hợp đồng mua bán theo những kỳ hạn hai bên cùng thoải thuận. Xem xét hiệu quả các quyết định Người mua tiến hành xem xét việc thực hiện của bên bán người bán phải biết được mức độ hài lòng của người mua về các hoạt động mua liệu được các tiêu chuẩn mà người mua sử dụng để đánh giá chất lượng những nổ lực của họ. Hành vi mua của cá tổ chức thương mại TCTM Đối với các mặt hàng mới các bước tiến trình mua mà TCTM thực hiện cũng giống như người mua hàng mỗi giai đoạn của tiến trình mua TCTM cũng chịu những tác động của các yếu tố ảnh hưởng như nhiên do mục đích mua của TCTM khác với DNSX nên trong việc kinh doanh của mình TCTM đã bbộc lộ một số quan tâm khác biệt. - Với những loại hàng thông thường TCTM căn cứ vào lượng hàng tồn kho để thực hiện các đơn đật hàng tiếp lựa chọn người cung ứng thường căn cứ vào mức độ hài lòng về hàng hoá sự phục vụ và các điều kiện khác mà người cung ứng đem lại cho họ. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http - TCTM luôn căn cứ vào biến động vào doanh số và mức lời họ đạt được làm căn cứ thoải thuận với người cung ứng về giá với hàng TLSX sự biến động của số lượng hàng mua giá cả diễn ra thường xuyên hơn vì cầu về mặt hàng TCTM đem kinh doanh kém ổn định hơn cầu các mặt hàng TLSX. - Ngoài yếu tố giá cả TCTM còn lựa chọn một số tiêu chuẩn để ra quyết định lựa chọn người cung cấp Sự hấp dẫn của hàng hoá với người tiêu thụ những hứa hẹn của chương trình quảng cáo .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN