tailieunhanh - Giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập-Phần 2

Tham khảo tài liệu 'giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: bác hồ đọc tuyên ngôn độc lập-phần 2', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chào mừng tất cả các học sinh thân yêu Trường Tiểu học Hồng Thành Bài dạy môn: Lịch sử lớp 5 Người thực hiện: Chu Văn Quán Lịch sử: Thứ tư ngày 19 tháng 10 năm 2011 caâu traû lôøi ñuùng nhaát: Ngaøy kæ nieäm Caùch maïng thaùng Taùm ôû nöôùc ta laø: a/ 18-8 b/ 19-8 c/ 25-8 d/ 23-8 KiÓm tra bµi cò: Thaéng lôïi cuûa Caùch maïng thaùng Taùm cho thaáy loøng yeâu nöôùc vaø tinh thaàn caùch maïng cuûa nhaân daân ta ñaõ giaønh ñöôïc ñoäc laäp daân toäc, daân ta thoaùt khoûi kieáp noâ leä, aùch thoáng trò cuûa thöïc daân, phong kieán. hãy cho biết thắng lợi của Cách mạng tháng Tám có ý nghĩa như thế nào đối với dân tộc ta? Người thực hiện: Chu Văn Quán BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP Em hieåu theá naøo laø Tuyeân ngoân Ñoäc laäp? Thứ tư ngày 19 tháng 10 năm 2011 Lịch sử: Văn bản tuyên bố cho cả nước và thế giới biết về quyền độc lập, tự do của nước ta. Người thực hiện: Chu Văn Quán BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP Thứ tư ngày 19 tháng 10 năm 2011 Lịch sử: cảnh Hà Nội ngày 2-9-1945. Hoạt động 1: Đọc thầm SGK, lần lượt tả cho bạn bên cạnh nghe: Quang cảnh Hà Nội vào ngày 2-9-1945. Thảo luận nhóm bàn S. 21 Người thực hiện: Chu Văn Quán BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP caûnh Haø Noäi ngaøy 2-9-1945. Haø Noäi töng böøng côø hoa.(Thuû ñoâ hoa vaøng naéng Ba Ñình) Ñoàng baøo Haø Noäi khoâng keå giaø , treû , gaùi, trai, moïi ngöôøi ñeàu xuoáng ñöôøng höôùng veà Ba Ñình chôø buoåi leã.(muoân trieäu tim chôø, chim cuõng nín). Ñoäi danh döï ñöùng nghieâm trang quanh leã ñaøi môùi döïng. Thứ tư ngày 19 tháng 10 năm 2011 Lịch sử: Người thực hiện: Chu Văn Quán BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP caûnh Haø Noäi ngaøy 2-9-1945. Thứ tư ngày 19 tháng 10 năm 2011 Lịch sử: biến buổi lễ Tuyeân ngoân Độc lập. HOAÏT ÑOÄNG 2: Laøm vieäc vôùi saùch giaùo khoa. Caâu hoûi gôïi yù: Buoåi leã baét ñaàu khi naøo? Trong buoåi leã dieãn ra caùc söï vieäc chính naøo? leã keát thuùc ra sao? Buổi lễ kết thúc nhưng giọng nói của Bác Hồ và những lời khẳng định | Chào mừng tất cả các học sinh thân yêu Trường Tiểu học Hồng Thành Bài dạy môn: Lịch sử lớp 5 Người thực hiện: Chu Văn Quán Lịch sử: Thứ tư ngày 19 tháng 10 năm 2011 caâu traû lôøi ñuùng nhaát: Ngaøy kæ nieäm Caùch maïng thaùng Taùm ôû nöôùc ta laø: a/ 18-8 b/ 19-8 c/ 25-8 d/ 23-8 KiÓm tra bµi cò: Thaéng lôïi cuûa Caùch maïng thaùng Taùm cho thaáy loøng yeâu nöôùc vaø tinh thaàn caùch maïng cuûa nhaân daân ta ñaõ giaønh ñöôïc ñoäc laäp daân toäc, daân ta thoaùt khoûi kieáp noâ leä, aùch thoáng trò cuûa thöïc daân, phong kieán. hãy cho biết thắng lợi của Cách mạng tháng Tám có ý nghĩa như thế nào đối với dân tộc ta? Người thực hiện: Chu Văn Quán BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP Em hieåu theá naøo laø Tuyeân ngoân Ñoäc laäp? Thứ tư ngày 19 tháng 10 năm 2011 Lịch sử: Văn bản tuyên bố cho cả nước và thế giới biết về quyền độc lập, tự do của nước ta. Người thực hiện: Chu Văn Quán BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP Thứ tư ngày 19 tháng 10 năm 2011 Lịch sử: cảnh Hà Nội

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.