tailieunhanh - Công nghệ xử lý chất thải khí part 4

Tham khảo tài liệu 'công nghệ xử lý chất thải khí part 4', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | . Nhà máy sản xuâ t axit HNO3 3 . Mô tả quá trình Sản xuất HNO3 từ NH được tiến hành theo các bước sau Trước hết 4NH 5O2 4NO 6H2O Bằng cách chọn chất xúc tác thích hợp platin-rođi nhiệt độ thích hợp và tốc độ khí cao bên cạnh phản ứng sinh ra nitơ đioxyt 2NO O2 2 NO2 Oxy hoá NO với không khí bị ảnh hưởng bởi áp suất 3 đến 8 bar lăm tàng tốc độ oxy hoấ NO thành NO2 Sau đó hấp thụ NO2 trong nước thu được HNO theo phản ứng 3NO2 H2O - 2HNOt NỌ Khi tăng nồng độ NO2 xảy ra quá trình nhị hợp của NO2 thành N2O4 làm tăng chuyển hoá NO2 từ NO. Quá trình oxy hoá chuyển hoá N2O4 tiếp theo tạo thành N2O5 là anhyđrit của axit nitric HNOV Sản phẩm cuối cùng là dung dịch HNO 57 dung dịch này có thể dược dùng để sản xuất amoni nitrat. Khi cần sản phẩm HNO. có nổng độ cao người ta dùng tác nhân khử nước là H2SO4 hoặc MgSO4. HNO 98 có thể được sản xuất trực tiếp bằng cách hấp thụ NO2 và O2 trong nước ở áp suất xấp xỉ 50 atm. . Sự phát thải Phát thải từ sản xuất axit HNO3 chủ yếu là NÒ và NO2. Nguồn phát thải chính là các khí thải từ tháp hấp thụ. Đổ giẫm các phát thải này người ta áp dụng hai công nghệ chính là giảm phát thải bằng chất xúc tác và táng cường quá .trình hấp thụ. 74 Trong phương pháp giảm phát thải bằng chất xúc tác khí thải được làm nóng ở nhiệt độ đốt cháy trộn với tác nhân khử H2 khí tự nhiên CO . và chuyển qua chất xúc tác phát tnải NO2 được làm giảm nhờ chuyển hóa thành N2. Phương pháp tăng cường hấp thụ làm giảm phát thải ở áp suất cao hơn hiệu quả hấp thụ trong tháp hấp thụ tăng lẽn. Vì amoniac là nguyên liệu cơ bản trong sản xuất HNOS nên có phát thải amoniac nhẹ. . Hệ số phát thải Bảng . Hệ sô phát thải đối với sản xuất HNOị kgltổn HNOị 100 NOS NHj Khí thải không được kiểm soát với việc làm giảm xúc tác của khỉ thải 9-18 0 01-0 1 Hấp thụ tăng cường ở áp suất cao 0 3-1 2 0 01-0 1 . Nhà máy sản xuất axit H3PO4 . Mô tâ quá trình Axit H3PO4 có thể được sản xuất theo nhiều cách. Nguyên liệu cơ bản để sản xuất axit H . là Ca3 .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.