tailieunhanh - Lập trình Java cơ bản : Luồng và xử lý file part 8

Chú ý khi soạn thảo mã • Muốn đưa trực tiếp tiếng Việt Unicode vào cùng các đoạn mã Java cần phải sử dụng Notepad hoặc các phần mềm hỗ trợ soạn thảo tiếng Việt. • Các bước cần thực hiện | Ví dụ Ghi file Unicode try OutputStreamWriter buff new OutputStreamWriter new FileOutputStream UTF-16 o a String s r nvậy hả s 0 catch IOException e Error IO file 36 Ví dụ Đọc file Unicode try InputStreamReader buff new InputStreamReader new FileInputStream UTF-16 int ch while ch -1 char ch Ở chế độ console sẽ không hiển thị được ký tự có dấu nên hiển thị trong TextField hoặc TextArea catch IOException e Error IO file 37 Chú ý khi soạn thảo mã Muốn đưa trực tiếp tiếng Việt Unicode vào cùng các đoạn mã Java cần phải sử dụng Notepad hoặc các phần mềm hỗ trợ soạn thảo tiếng Việt. Các bước cần thực hiện Lưu file source code dưới dạng Unicode Gõ lệnh biên dịch javac -encoding unicode Lệnh thông dịch java filename như bình thường .