tailieunhanh - Chuyển đổi số ngành ngân hàng hướng đến phát triển bền vững - kinh nghiệm từ ngân hàng TMCP Nam Á

Bài viết đề cập đến vấn đề chuyển đổi số nói chung, chuyển đổi số trong ngành Ngân hàng nói riêng, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Chuyển đổi số là xu thế tất yếu của các ngân hàng trong giai đoạn hiện nay, Nam A Bank không đi ngược với xu thế đó. | Vai trò của cơ sở giáo dục và doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững 151 CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH NGÂN HÀNG HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - KINH NGHIỆM TỪ NGÂN HÀNG TMCP NAM Á Trịnh Dương Chinh 1 TÓM TẮT Bài viết đề cập đến vấn đề chuyển đổi số nói chung chuyển đổi số trong ngành Ngân hàng nói riêng hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Chuyển đổi số là xu thế tất yếu của các ngân hàng trong giai đoạn hiện nay Nam A Bank không đi ngược với xu thế đó. Hiện tại với sự đầu tư bài bản về công nghệ số trong việc phát triển sản phẩm quản trị vận hành Nam A Bank đã đạt được nhiều thành công đáng kể. Góc nhìn chuyển đổi số từ Nam A Bank. Từ khóa Chuyển đổi số Nam A Bank. ABSTRACT The article deals with digital transformation in general and digital transformation in the banking industry towards the goal of sustainable development particularly. Digital transformation is an inevitable trend of banks and Nam A Bank is not against that trend. Currently with the methodical investment in digital technology in product development and operation management Nam A Bank has achieved many remarkable successes. Digital transformation perspective from Nam A Bank. Keywords Digital transformation Nam A Bank. I. ĐẶT VẤN ĐỀ Chuyển đổi số ngân hàng hay chuyển đổi số là việc tích hợp số hóa và công nghệ số vào mọi lĩnh vực ngân hàng. Nói cách khác chuyển đổi số là sự thay đổi về văn hóa tổ chức và cách thức hoạt động của ngân hàng thông qua công nghệ. Tác giả đưa 1. Ngân hàng TMCP Nam Á. 152 KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA ra góc nhìn đi từ tổng quan chuyển đổi số chuyển đổi số ngành Ngân hàng hướng đến mục tiêu phát triển bền vững theo đúng chủ trương chỉ đạo của Đảng Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nam Á nhận thức sâu sắc chuyển đổi số là việc làm cấp thiết và là định hướng đúng đắn của lãnh đạo Đảng Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Đồng thời chủ trương thay đổi mạnh mẽ về ứng dụng chuyển đổi số trong các sản phẩm dịch vụ phương thức vận hành và .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.