tailieunhanh - đề tài “ Tính toán thiết kế thiết bị trao đổi nhiệt loại Kettle nằm ngang”

Từ khi được phát hiện đến nay, dầu mỏ và khí tự nhiên đã và đang là nguồn nguyên liệu quý giá, đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của con người, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh tế của mỗi quốc gia. Trên thế giới các quốc gia có dầu và ngay cả các quốc gia không có dầu đã xây dựng cho mình nền công nghiệp dầu mỏ và hoá dầu nhằm làm tăng hiệu quả kinh tế trong việc sử dụng dầu mỏ . Ngành công nghiệp này có tầm quan trọng đặc. | Trong nhaì maïy loüc dáöu, caïc phán xæåíng phán taïch nhæ phán xæåíng chæng cáút hay trêch ly thç nguäön nàng læåüng luän âoïng vai troì cáön thiãút do mäúi quan hãû chàût cheî giæîa nhiãût âäü vaì caïc saín pháøm taïch. Cuîng nhæ váûy , caïc phán xæåíng chuyãøn hoaï hoaï hoüc nhæ cracking , reforming, .âoìi hoíi cáön cung cáúp mäüt læåüng nhiãût låïn âãø âaût tåïi ngæåîng nhiãût âäü cáön thiãút maì åí âoï caïc phaín æïng hoaï hoüc coï thãø xaíy ra. Âãø cung cáúp mäüt nhiãût læåüng cáön thiãút cho caïc phán xæåíng hoaût âäüng coï hiãûu quaí thç cáön sæí duûng caïc loì cáúp nhiãût âãø âun noïng doìng nguyãn liãûu lãn âãún nhiãût âäü cáön thiãút. Tuy nhiãn viãûc sæí duûng caïc loì cáúp nhiãût seî gáy täún keïm nhiãöu chi phê trong khi caïc saín pháøm âi ra tæì caïc phán xæåíng saín xuáút âãöu mang theo mäüt nhiãût læåüng âaïng kãø , nãn cáön phaíi coï caïc thiãút bë laìm maït chuïng træåïc khi âem læu træî . Do váûy váún âãö âàût ra laì cáön sæí duûng caïc thiãút bë trao âäøi nhiãût âãö coï thãø táûn duûng mäüt caïch coï hiãûu quaí caïc nguäön nhiãût kãø trãn våïi caïc thiãút bë trao âäøi nhiãût âãø coï thãø táûn duûng mäüt caïch coï hiãûu quaí caïc nguäön nhiãût kãø trãn våïi muûc âêch náng nhiãût âäü doìng naûp liãûu lãn âãún mäüt nhiãût âäü thêch håüp vaì laìm giaím nhiãût âäü cuía caïc saín pháøm træåïc khi cho vaìo trong caïc bäön læu træî âäöng thåìi laìm giaím âaïng kãø caïc chi phê tiãu täún tæì caïc loì cáúp nhiãût vaì náng cao tênh kinh tãú cuía nhaì maïy. Ngoaìi viãûc sæí duûng caïc læu cháút coï nguäön gäúc tæì dáöu thä ra thç næåïc, håi næåïc vaì khäng khê cuîng âæåüc sæí duûng âãø âun noïng hay laìm saûch caïc saín pháøm âãún mäüt nhiãût âäü thêch håüp cho viãûc saín xuáút hay læu træî.

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.