tailieunhanh - Quyết định số 263/2004/QĐ-UB

Quyết định số 263/2004/QĐ-UB về việc ban hành quy định về việc ủy thác cho Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển thành phố huy động vốn và cho vay đối với các dự án của thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH Số 263 2004 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 11 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ỦY THÁC CHO CHI nhánh quỹ Hỏ trợ phát triển thành phố huy ĐỘNG VỐN VÀ CHO VAY ĐỐI VỚI CÁC Dự ÁN CỦA THÀNH PHỐ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Xây dựng được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá XI kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 11 2003 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004 Căn cứ Nghị định số 93 2001 NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh Căn cứ Nghị định 124 2004 NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh Căn cứ Nghị Định 52 1999 NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ về việc Ban hành qui chế quản lý đầu tư xây dựng và Nghị định số 12 2000 CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52 1999 CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Nghị định số 07 2003 CP ngày 20 tháng 01 năm 2003 về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52 1999 CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Nghị định số 12 2000 CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 Căn cứ Nghị định số 88 1999 NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ về ban hành quy chế đấu thầu Nghị định số 14 2000 NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 và Nghị định số 66 2003 NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế đấu thầu Căn cứ Công văn số 10000 TC TCNH ngày 26 tháng 9 năm 2003 của Bộ Tài chính về việc cho vay vốn thực hiện các công trình kinh tế lớn của thành phố Căn cứ ý kiến của Quỹ Hỗ trợ phát triển tại Công văn số 2210 HTPT KHNV ngày 05 tháng 10

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.