tailieunhanh - Tính toán phụ tải cho xưởng in

Tài liệu Tính toán phụ tải cho xưởng in bao gồm những nội dung về phương pháp xác định PTTT theo công suất trung bình Ptb và kmax; trình tự xác định PTTT theo phương pháp Ptb và Kmax; xác định tâm phụ tải của phân xưởng; chọn MBAPX IN; lựa chọn aptomat; chọn dây dẫn cho phân xưởng in. | .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.