tailieunhanh - Luật Doanh nghiệp nhà nước số 14/2003/QH11

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về doanh nghiệp nhà nước. | LUẬT của Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 14 2003 QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 về doanh nghiệp nhà nước Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 51 2001 QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X kỳ họp thứ 10 Luật này quy định về doanh nghiệp nhà nước. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Doanh nghiệp nhà nước Doanh nghiệp nhà nước là tổ chức kinh tế do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ hoặc có cổ phần vốn góp chi phối được tổ chức dưới hình thức công ty nhà nước công ty cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn. Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Phạm vi điều chỉnh của Luật này bao gồm a Quy định việc thành lập mới tổ chức lại giải thể chuyển đổi sở hữu tổ chức quản lý và hoạt động của công ty nhà nước b Điều chỉnh quan hệ giữa chủ sở hữu nhà nước với người đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ doanh nghiệp có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước. 2. Đối tượng áp dụng Luật này bao gồm a Công ty nhà nước b Người đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại công ty cổ phần nhà nước công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước có hai thành viên trở lên c Người đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước. Người đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp có một phần vốn của Nhà nước thực hiện theo quy định của Chính phủ d Đối với công ty nhà nước đặc biệt trực tiếp phục vụ quốc phòng an ninh thực hiện theo quy định của Luật này và quy định cụ thể của Chính phủ. Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Luật này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Công ty nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ thành lập tổ chức quản lý đăng ký hoạt động theo quy định của Luật này. Công ty nhà nước được tổ chức dưới hình thức công ty nhà nước độc lập tổng công ty nhà nước. 2. Công ty cổ phần nhà nước là công

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.