tailieunhanh - Bài giảng Nhiệt động lực học: Chương 7.2 - TS. Hà Anh Tùng

Bài giảng Nhiệt động lực học: Chương Không khí ẩm (tiếp theo) cung cấp cho người học những kiến thức như: Các quá trình nhiệt động cơ bản của không khí ẩm. Mời các bạn cùng tham khảo! | Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM Chương 7 phần cuối Các quá trình nhiệt động cơ bản của KK ẨM 1 Quá trình gia nhiệt và làm lạnh không khí 2 Quá trình bốc hơi tăng ẩm 3 Hỗn hợp của các dòng không khí 4 Quá trình sấy Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM 1 Quá trình gia nhiệt và làm lạnh KK a Quá trình GIA NHIỆT không khí Ga d T1 I1 Ga d T2 I2 Q d const g a J k k Độ chứa hơi d g kga i I Sau khi gia nhiệt p tan 30 En 0 8 ϕ t2 oC gt t1 oC ϕ 00 ϕ2 lt ϕ1 ϕ 1 8 1 2 d const Nhiệt lượng cung cấp cho quá trình GIA NHIỆT 14oC 30oC Q12 Ga I 2 I 1 Nhiệt độ t oC kJ kga kJ kga Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM b Quá trình LÀM LẠNH không khí Làm lạnh KK trên nhiệt độ điểm sương quá trình 1-2 trên hình 0 g a d const d g kga k 10 J I k Q12 Ga I 1 I 2 ϕ i p 50 30 tan En ϕ ϕ kJ kga kJ kga 3 14 2 1 Làm lạnh KK dưới 4 nhiệt độ điểm sương quá trình 1-4 trên hình Lượng nước ngưng tụ 15oC tđs 19oC 40oC Gn Ga d1 d4 Nhiệt độ t oC Nhiệt lượng lấy đi Q14 Ga I 1 I 4 kJ kga kJ kga Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM c Quá trình KHỬ ẨM giảm ẩm không khí Làm lạnh Gia nhiệt 0 1 2 3 g d g kga a k 10 k J I ϕ pi KK ẩm tan En ϕ1 p 1 at d1 2 1 d2 d3 ϕ3 3 Ga Ga Ga ϕ1 Gn ϕ2 100 ϕ3 t1 t2 lt t1 t3 gt t2 t2 t3 t1 d1 d2 lt d1 d3 d2 Nhiệt độ t oC Làm lạnh dưới nhiệt độ điểm sương Gia nhiệt 1 2 3 1 phần hơi nước ngưng tụ thành nước d const Lượng nước ngưng tụ Gn Ga d1 d 2 kg Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 2009 ĐHBK tp HCM Ví dụ sách Nhiệt động lực học KT KK ẩm t1 30oC làm lạnh t2 10oC gia nhiệt t3 30oC Vk 280 m3 ph ϕ1 50 ϕ2 100 p bar Gn ngưng tụ a Lưu lượng khối lượng KK khô qua hệ thống Ga kg ph b Lượng nước ngưng tụ trong 1h Gn kg h Xác định c Độ ẩm KK khi ra khỏi thiết bị ϕ3 d Năng suất máy lạnh cần thực hiện Q12 kW a Biết t1 ϕ1 ph1 pa1 p ph1 có pa1 Vk t1 Ga b Gn Ga d1-d2 Cần tính d1 d2 từ trạng thái 1 và 2 đã biết c Trạng thái 3 đã biết t3 d3 d2 ϕ3 d Năng suất máy lạnh cần thực hiện Q12 Ga I1-I2 Người soạn TS. Hà anh Tùng 1 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.