tailieunhanh - Đề tài: Nhân bản vô tính thực trạng triển vọng và ứng dụng

Để tìm hiểu khái niệm về nhân bản vô tính, quy trình chung của nhân bản vô tính, công nghệ nhân bản vô tính cừu Dolly và những thành tựu của nhân bản vô tính động vật. Mời bạn đọc cùng tham khảo Đề tài: Nhân bản vô tính thực trạng triển vọng và ứng dụng dưới đây. hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn. | Nh©n b¶n v« tÝnh Thùc tr¹ng triÓn väng vµ øng dông Gi¸o viªn h­íng dÉn:KhuÊt H÷u Thanh Sinh viªn :Tæ 4-líp 04-02 II. Nhân bản vô tính là gì ? Nhân bản vô tính là việc tạo ra một cơ thể mới từ một tế bào sinh dưỡng(tế bào bất kỳ trong bộ phận cơ thể người và động vật).Cơ thể mới là bản sao của cơ thể đã cho tế vậy con người hay động vật ra đời bằng phương pháp nhân bản vô tính,xét về mặt lý thuyết hoàn toàn giống hệt từ hình dáng các đặc điểm với người đã cho tế bào. III. Qyu trình chung của nhân bản vô tính : Lấy nhân của một tế bào sinh dưỡng cấy vào tế bào trứng rỗng(tế bào trứng đã được loại bỏ hoàn toàn nhân)rồi mã hoá lại. Tế bào trứng sẽ được kích thích để tự phân chia. Sau đó tế bào sẽ được cấy vào một vật mang thai. Phôi thai sẽ được hình thành và phát triển thành một cơ thể hoàn chỉnh. IV . Công nghệ nhân bản vô tính cừu Dolly . Các giai đoạn nhân bản cừu dolly Giai đoạn Go: Lấy tế bào tuyến vú của con cừu cái có thai Finn Dorset biệt hoá cao độ vào thời kì phát triển đem nuôi cấy in vitro , rồi đặt 5 ngày trong môi trường nuôi cấy rất nghèo huyết thanh có tác dụng làm cho chu kì tế bào giảm từ từ đến ngưng hoàn toàn sự phân chia của tế bào tuyến vú bị kìm hãm,làm đồng bộ hoá nhịp phân chia nhân tế bào với nhân của trứng tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển phôi, sau đó tế bào tuyến vú được để ở trạng thái gần giá lạnh. Giai đoạn 2 : Loại bỏ nhân của tế bào trứng -Lấy tế bào trứng của con cừu cái mặt đen sử dụng kỹ thuật vi tiêm để hút bỏ nhân đơn bội tại kỳ giữa là pha đủ chín để được thụ tinh và cũng là pha diễn ra quá trình giảm đó số lượng NST được chia thành 2 phần,phần chủ yếu tạo thành một tấm dẹt phần còn lại gom trong tiểu cầu đều được rút ra cùng một ít tế bào bào rỗng chứa phần lớn bào chất còn lại được đặt vào môi trường nuôi cấy ở 37 C và hoạt hoá bằng một xung điện động . Giai đoạn 3 :Dung hợp nhân tế bào cho với tế bào trứng rỗng - Nhân tế bào tuyến vú và trứng rỗng được đặt vào đĩa petri , sử dụng xung . | Nh©n b¶n v« tÝnh Thùc tr¹ng triÓn väng vµ øng dông Gi¸o viªn h­íng dÉn:KhuÊt H÷u Thanh Sinh viªn :Tæ 4-líp 04-02 II. Nhân bản vô tính là gì ? Nhân bản vô tính là việc tạo ra một cơ thể mới từ một tế bào sinh dưỡng(tế bào bất kỳ trong bộ phận cơ thể người và động vật).Cơ thể mới là bản sao của cơ thể đã cho tế vậy con người hay động vật ra đời bằng phương pháp nhân bản vô tính,xét về mặt lý thuyết hoàn toàn giống hệt từ hình dáng các đặc điểm với người đã cho tế bào. III. Qyu trình chung của nhân bản vô tính : Lấy nhân của một tế bào sinh dưỡng cấy vào tế bào trứng rỗng(tế bào trứng đã được loại bỏ hoàn toàn nhân)rồi mã hoá lại. Tế bào trứng sẽ được kích thích để tự phân chia. Sau đó tế bào sẽ được cấy vào một vật mang thai. Phôi thai sẽ được hình thành và phát triển thành một cơ thể hoàn chỉnh. IV . Công nghệ nhân bản vô tính cừu Dolly . Các giai đoạn nhân bản cừu dolly Giai đoạn Go: Lấy tế bào tuyến vú của con cừu cái có thai Finn Dorset biệt hoá cao độ vào thời kì phát

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    2    1    27-11-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.