tailieunhanh - KÌ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2010-2011- Bài số 13

Tham khảo tài liệu 'kì thi thử đại học năm học 2010-2011- bài số 13', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | KÌ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2010-2011 Bài số 13 THỜI GIAN LÀM BÀI 87X 1 8 PHÚT 1CÂU 160 PHÚT Câu 1 Dung dịch glixerol trong nước không dẫn điện dung dịch NaOH dẫn điện tốt. Điều này được giải thích là do A. glixerol là chất hữu cơ natri hiđroxit là chất vô cơ. B. glixerol là hợp chất cộng hóa trị natri hiđroxit là hợp chất ion. C. glixerol là chất lỏng natri hiđroxit là chất rắn. D. glixerol là chất không điện li natri hiđroxit là chất điện li. Câu 2 Các muối axít hiđroxit tan là những chất điện li vì A. chúng có khả năng phân li thành hiđrat trong dung dịch. B. các ion hợp phần có tính dẫn điện. C. có sự di chuyển của electron tạo thành dòng electron dẫn điện. D. dung dịch của chúng dẫn điện. Câu 3 Một cốc nước có chứa a mol Ca2 b mol Mg2 c mol Cl- d mol HCO3-. Hệ thức liên hệ giữa a b c d là A. 2a 2b c-d. B. 2a 2b c d. C. a b c d. D. a b 2c 2d. Câu 4 Trộn 200 ml dung dịch NaOH 2M với 300 ml dung dịch KOH 1 5M. Nếu thể tích dung dịch không thay đổi thì nồng độ ion OH- trong dung dịch thu được là A. 1 7M B. 1 8M. C. 1M. D. 2M. Câu 5 Trong dung dịch Fe2 SO4 3 loãng có chứa 0 6 mol SO42- thì số mol Fe2 SO4 3 trong dung dịch đó là A. 1 8. B. 0 9. C. 0 2. D. 0 6. Câu 6 Hoà tan 12 5 g vào một lượng nước vừa đủ thành 200 ml dung dịch. Tổng nồng độ mol l của các ion Cu2 và SO42- trong dung dịch là A. 1M. B. 0 5M. C. 0 25M D. 0 1M. Câu 7 Phương trình phân li của axít axetic là CH3COOH CH3COO- H Ka. Biết CH3COOH 0 5M và ở trạng thái cân bằng H 2 . Giá trị của Ka là A. 1 . B. 8 . C. 5 . D. 3 . Câu 8 Trong dãy các chất dưới đây dãy nào mà tất cả các chất đều là chất điện li mạnh A. KCl Ba OH 2 Al NO3 3. B. CaCO3 MgSO4 Mg OH 2 H2CO3. C. CH3COOH Ca OH 2 AỈCÌ3. D. NaCl AgNO3 BaSO4 CaCl2. Câu 9 Trong 150ml dung dịch có hoà tan 6 39g Al NO3 3. Nồng độ mol l của ion NO3-có trong dung dịch là A. 0 2M. B. 0 06M. C. 0 3M. D. 0 6M. Câu 10 Thêm từ từ từng giọt H2SO4 vào dung dịch Ba OH 2 đến dư thì độ dẫn điện của hệ sẽ biến đổi như sau A. tăng .