tailieunhanh - Bài giảng Kế toán tài chính Việt Nam 2 - Chương 2: Kế toán doanh thu hoạt động kinh doanh

Bài giảng Kế toán tài chính Việt Nam 2 - Chương 2: Kế toán doanh thu hoạt động kinh doanh. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: yêu cầu quản lí và nhiệm vụ kế toán doanh thu hoạt động kinh doanh; kế toán doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh; kế toán doanh thu xây lắp; . Mời các bạn cùng tham khảo! | 8 4 2020 CHƯƠNG 2 KẾ TOÁN DOANH THU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH MỤC TIÊU Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng - Nhận biết và phân loại được doanh thu hoạt động kinh doanh - Nắm vững nguyên tắc và các quy định kế toán doanh thu hoạt động kinh doanh trong DN - Nắm được phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan đến doanh thu hoạt động kinh doanh trong DN 45 8 4 2020 CHƯƠNG 2 Yêu cầu quản lí và nhiệm vụ kế toán doanh thu hoạt động kinh doanh Kế toán doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh Kế toán doanh thu xây lắp Yêu cầu quản lí và nhiệm vụ kế toán doanh thu hoạt động kinh doanh Yêu cầu quản lí doanh thu hoạt động kinh doanh Nhiệm vụ kế toán doanh thu hoạt động kinh doanh 46 8 4 2020 Kế toán doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh Qui định kế toán doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh a. Khái niệm doanh thu Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu không bao gồm khoản góp vốn của cổ đông hoặc chủ sở hữu . Qui định kế toán doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh Nội dung doanh thu hoạt động kinh doanh - Doanh thu bán hàng hóa - Doanh thu bán thành phẩm - Doanh thu cung cấp dịch vụ - Doanh thu trợ cấp trợ giá - Doanh thu kinh doanh bất động sản - Doanh thu hoạt động tài chính 47 8 4 2020 Qui định kế toán doanh thu HĐSXKD b. Phân loại doanh thu hoạt động kinh doanh Thứ nhất phân loại theo hoạt động kinh doanh Doanh thu HĐKD được chia thành hai loại - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - Doanh thu hoạt động tài chính Thứ hai phân theo mối quan hệ với khu vực địa lý Thứ ba phân theo mối quan hệ với hệ thống tổ chức kinh doanh của doanh nghiệp Qui định kế toán doanh thu HĐSXKD c. Nguyên tắc và qui định kế toán doanh thu Kế toán doanh thu đảm bảo nguyên tắc cơ bản sau đây - Nguyên tắc cơ sở dồn tích - Nguyên tắc phù hợp - Nguyên tắc thận trọng - .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.