tailieunhanh - Bài giảng Kế toán tài chính Việt Nam 1 - Chương 6: Kế toán tài sản đầu tư tài chính

Bài giảng Kế toán tài chính Việt Nam 1 - Chương 6: Kế toán tài sản đầu tư tài chính. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: các hình thức đầu tư tài chính và qui định kế toán; kế toán đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết; kế toán đầu tư vào công ty con; kế toán tài sản đầu tư khác; kế toán dự phòng giảm giá đầu tư tài chính; . Mời các bạn cùng tham khảo! | 8 4 2020 Chương 6 Kế toán tài sản đầu tư tài chính 89 8 4 2020 Chương 6 Các hình thức đầu tư tài chính và qui định kế toán Kế toán đầu tư vào công ty liên doanh liên kết Kế toán đầu tư vào công ty con Kế toán tài sản đầu tư khác Kế toán dự phòng giảm giá đầu tư tài chính Các hình thức đầu tư tài chính và qui định kế toán Hoạt động đầu tư được hiểu là quá trình bỏ tài sản tiền vốn vào hoạt động kinh doanh với mục đích là thu lợi nhuận. Hoạt động đầu tư trong doanh nghiệp bao gồm đầu tư bên trong và đầu tư ra ngoài doanh nghiệp. Đầu tư bên trong là việc bỏ tài sản tiền vốn nhằm thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như đổi mới công nghệ đổi mới tăng cường cơ sở vật chất phục vụ sản xuất kinh doanh làm tăng giá trị tài sản ở doanh nghiệp. Đầu tư ra bên ngoài là việc doanh nghiệp đem tài sản tiền vốn đầu tư vào doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế khác nhằm thu lợi nhuận và được gọi là hoạt động đầu tư tài chính 90 8 4 2020 Các hình thức đầu tư tài chính - Căn cứ thời gian thu hồi vốn đầu tư được phân thành đầu tư ngắn hạn và đầu tư đài hạn. Đầu tư ngắn hạn Đầu tư dài hạn Các hình thức đầu tư tài chính - Căn cứ theo hình thức đầu tư đầu tư tài chính bao gồm 1. Đầu tư chứng khoán kinh doanh 2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 3. Đầu tư vào công ty con 4. Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết 5. Đầu tư khác 91 8 4 2020 Đầu tư vốn vào Công ty A Cty B 100 Mức vốn của nhà Đầu tư vào công đầu tư nắm gt 50 Vốn chủ sở ty con hữu công Mức vốn của nhà ty B Đầu tư liên doanh 50 đầu tư nắm 50 Mức vốn của nhà đầu Đầu tư vào công tư nắm gt 20 amp 8 4 2020 Đầu tư vào công ty liên kết là khoản đầu tư mà nhà đầu tư được coi là có ảnh hưởng đỏng kể Nhà đầu tư trực tiếp Nhà đầu tư nắm giữ trực tiếp từ 20 đến dưới 50 quyền biểu quyết trong vốn chủ sở hữu của bờn nhận đầu tư mà không có thoả thuận khácc thì được coi là có ảnh hưởng đáng kể đối với bên nhận đầu tư Nhà đầu tư gián tiếp Nhà đầu tư nắm giữ gián tiếp thông qua các công ty con từ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.