tailieunhanh - Đề tài: “Quá trình công nghiệp hoỏ hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn ở nước ta”.

Công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn là một chủ trương lớn của Đảng và nhà nước ta nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển, tạo công ăn việc làm. Tăng thu nhập cho cư dân nông thôn tạo tiền đề đẻ giải quyết hàng loạt vấn đề về chính trị - xã hội của đất nước, đư nông thôn nước ta tiến lên văn minh hiện đại. Đại hội Đảng lần thứ VIII đã xác định phải “Đặc biệt coi trọng Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn”.Trong những năm. | Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. A. LỜI MỞ ĐẦU Công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn là một chủ trương lớn của Đảng và nhà nước ta nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển tạo công ăn việc làm. Tăng thu nhập cho cư dân nông thôn tạo tiền đề đẻ giải quyết hàng loạt vấn đề về chính trị - xã hội của đất nước đư nông thôn nước ta tiến lên văn minh hiện đại. Đại hội Đảng lần thứ VIII đã xác định phải Đặc biệt coi trọng Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn .Trong những năm gần đây nhờ có đoi mới nông nghiệp nước ta đã đạt được những thành tựu đáng khích vậy nông nghiệp hiện nay vẫn đang đướng trước những thách thức to lớn có nhiều vấn đề về sản xuất và đời sống của nông dân đang nổi lên gay vậy việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện chủ trương này của Đảng và Nhà nước là nhu cầu cấp thiết. Công nghiệp hoá-Hiện đại hoá là một quá trình lâu dài cần được tiến hành tuần tự không nóng trình này được thực hiện không nhằm mục đích tự than mà phục vụ các mục tiêu kinh tế xã hội của nông thôn cũng như của cả vậy nếu ta không nhìn nhận và phân tích một cách sâu sắc quá trình chuyển đổi và phát triền của nền nông nghiệp hiện nay thì sẽ khó có thể tìn ra những giải pháp vi mô cũng như vĩ mô đúng và phát huy được hiệu quả trong quá trình công nghiệp hoá và hiện nền nông nghiệp của đất nước. Xuất phát từ thực tế đó với vốn kiến thức đã có được cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy bài viết này em xin đề cập một số vấn đề có liên quan đến Quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn ở nước ta . Do thời gian và trình độ có hạn nên những vấn đề em nêu ra không tránh khỏi những thiếu sót em mong được sự giúp đỡ và đóng góp của thầy giáo và các bạn cho đề án được hoàn chỉnh hơn. 1 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. B. NỘI DUNG TẤT YẾU VÀ NỘI DUNG TIẾN HÀNH CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN ĐẠI

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.