tailieunhanh - Quyết định số 42/2003/QĐ-BNV

Quyết định số 42/2003/QĐ-BNV về việc phê duyệt bản Điều lệ của Hiệp Hội Da – Giầy Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành | BỘ NỘIVỤ Số 42 2003 QĐ-BNV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 23 tháng 7 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BẢN ĐIỀU LỆ CỦA HIỆP HỘI DA - GIẦY VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ Sắc lệnh số 102 SL-L004 ngày 20 5 1957 quy định về quyền lập Hội. Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 45 2003 NĐ-CP ngày 09 5 2003 quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ Xét đề nghị của Chủ tịch Hiệp Hội Da - Giầy Việt Nam và của Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt bản Điều lệ của Hệp hội Da - Giầy Việt Nam đã được Đại hội giữa nhiệm kỳ IV ngày 22 tháng 11 năm 2002 thông qua. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Chủ tịch Hiệp hội Da - Giầy Việt Nam Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ THỨ TRƯỞNG Đặng Quốc Tiến ĐIỀU LỆ HIỆP HỘI DA - GIẦY VIỆT NAM Chương 1 TÊN GỌI TÔN CHỈ MỤC ĐÍCH Điều 1. Hiệp hội lấy tên là Hiệp hội Da - Giầy Việt Nam. Điều 2. Hiệp hội Da - Giầy Việt Nam là một tổ chức tự nguyện phi chính phủ của các doanh nghiệp Việt Nam và các nhà quản lý khoa học kỹ thuật thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh dịch vụ Da - Giầy. Mục đích của Hiệp hội là liên kết hợp tác hỗ trợ nhau về kinh tế - kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh dịch vụ nâng cao giá trị sản phẩm đại diện và bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên góp phần tạo thêm việc làm cải thiện đời sống của người lao động trong ngành Da - Giầy. Điều 3. Hiệp hội Da - Giầy Việt Nam có tư cách pháp nhân có con dấu và tài khoản riêng. Trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội. Điều 4. Hiệp hội Da - Giầy Việt Nam hoạt động trong phạm vi cả nước theo pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và theo Điều lệ này. Chương 2 NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CỦA HIỆP HỘI Điều 5. Nhiệm vụ quyền hạn của Hiệp hội 1. Tuyên truyền giáo dục hội viên hiểu rõ đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.