tailieunhanh - Quyết định công nhận hợp nhất hội

Quyết định công nhận hợp nhất hội | UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày tháng năm 2006 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận hợp nhất Hội . CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Bộ Luật dân sự đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua; Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Căn cứ Thông tư số 01/2004/TT-BNV ngày 15 tháng 01 năm 2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP; Xét đề nghị của tại Công văn/Tờ trình số ngày tháng năm .;đề nghị của tại Công văn số ngày .tháng năm .(kèm theo Nghị quyết về việc hợp nhất Hội đã được Ban Lãnh đạo các Hội thông qua tại Đại hội) Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công nhận việc hợp nhất Hội thành lập tại Quyết định số ngày tháng năm .của ; Hội thành lập tại Quyết định số ngày tháng năm của thành Hội Lý do hợp nhất: . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan, Hội: .; chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Như Điều 3; - Sở, Ban, Ngành - Lưu VP UBND TP, Sở Nội vụ. D:\THU DIEM\MAU DON\QD CONG NHAN HOP NHAT

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.