tailieunhanh - Timesaver phrasal verbs idioms part 5

If you arrange t o go out with someone and they stand vou up, what do they do? a) They arrive too early. b) They arrive too late. c) They don't arrive at all. Answer: They don't arrive at all "I bought the ticket from a ticket me tout. He really r i ~ o e d off." What happened? a) I paid too much for the ticket. b) The ticket was cheap. C) The ticket wasn't genuine.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.