tailieunhanh - Quyết định số 1287/2003/QĐ-TTg

Quyết định số 1287/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Đài Tiếng nói Việt Nam đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 1287 2003 QĐ-TTG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 19 tháng 11 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Nghị định số 83 2003 NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam Theo đề nghị của Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam tại công văn số 276 ĐPT ngày 06 tháng 6 năm 2003 và công văn số 637 ĐPT ngày 14 tháng 11 năm 2003 đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 2398 BKH VPTĐ ngày 22 tháng 4 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển Đài Tiếng nói Việt Nam đến năm 2010 với những nội dung chính sau đây I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ MỤC TIÊU TỔNG QUÁT 1. Quan điểm phát triển - Phát triển nhanh hiệu quả bền vững đi đôi với quản lý tốt tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm thế giới khu vực và phù hợp với điều kiện phong tục tập quán của Việt Nam từng bước hội nhập khu vực và quốc tế. - Từng bước đổi mới công nghệ phát thanh hiện đại hóa hệ thống sản xuất chương trình truyền dẫn phát sóng phát thanh đảm bảo Đài Tiếng nói Việt Nam giữ vai trò đầu tầu trong hệ thống phát thanh toàn quốc. - Phát triển sự nghiệp phát thanh gắn liền với nâng cao phẩm chất chính trị trình độ chuyên môn và từng bước cải thiện đời sống của cán bộ viên chức của Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các Bộ ngành liên quan và các địa phương thực hiện quy hoạch phát triển chung của hệ thống phát thanh toàn quốc. 2. Mục tiêu tổng quát - Xây dựng Đài Tiếng nói Việt Nam trở thành một đài quốc gia mạnh có uy tín cao trong khu vực và quốc tế làm tốt nhiệm vụ cung cấp thông tin tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước là diễn đàn dân chủ của nhân dân góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân tăng cường thông tin đối ngoại đảm bảo hội nhập .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.