tailieunhanh - Số 0 trong phép trừ

Tài liệu tham khảo giáo án khối tiểu học môn Tóan - Số 0 trong phép trừ. | Tên Bài Dạy SỐ 0 TRONG PHÉP TRỪ I. MỤC TIÊU Giúp học sinh - Bước đầu nắm được 0 là kết quả của phép tính trừ có 2 số bằng nhau một số trừ đi 0 cho kết quả là chính số đó và biết thực hành tính trong các trường hợp này - Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng phép tính trừ thích hợp . II. ĐÒ DÙNG DAY HOC Tranh như SGK 61 - Bộ thực hành toán Tranh bài tập số 3 61 III. CÁC HOAT ĐÔNG DAY HOC CHỦ YẾU 1. Ổn Định Hát - chuẩn bị đồ dùng học tập 2. Kiểm tra bài cũ Gọi 3 học sinh đọc lại bảng cộng trừ trong phạm vi 5 Giáo viên nhận xét bài làm của học sinh ở vở Bài tập toán Sửa bài tập 3 trên bảng lớp. 3 học sinh lên bảng Nhận xét bài cũ - Ktcb bài mới 3. Bài mới TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt đông 1 Giới thiệu số 0 trong phép trừ. Mt Hoc sinh nắm đươc nôi dung bài đầu bài day -Học sinh lặp lại đầu bài -Trong chuồng có 1 con vịt 1 con vịt chạy ra khỏi chuồng . Hỏi trong chuồng còn mấy con vịt - 1 con vịt bớt 1 con vịt còn 0 con vịt - 1 -1 0 - 10 em - Đt -Hai số giống nhau mà trừ nhau thì kết quả bằng 0 -Môt số trừ đi số đó thì bằng 0 . -Giáo viên giới thiệu bài - ghi đầu bài lên bảng . -Giới thiệu phép trừ 1-1 0 -Hướng dẫn học sinh quan sát hình vẽ và nêu bài toán -Gợi ý để học sinh nêu -Giáo viên viết bảng 1 - 1 0 -Gọi học sinh đọc lại -Giới thiệu phép trừ 3 - 3 0 -Tiến hành tương tự như trên . -Cho học sinh nhận xét 2 phép tính 1 - 1 0 3 - 3 0 -Giới thiệu phép trừ Một số trừ đi 0 a Giới thiệu phép trừ 4 - 0 4 -Giáo viên cho học sinh quan sát hình vẽ và nêu vấn đề -Giáo viên nêu 0 bớt hình nào là bớt 0 hình vuông -Giáo viên gợi ý để học sinh nêu -Giáo viên ghi 4 - 0 4 Gọi học sinh đọc lại -b Giới thiệu phép trừ 5 - 0 5 Tiến hành như trên -Cho học sinh nhận xét 4 - 0 4 5 - 0 5 -Giáo viên nêu thêm 1 số bài tính 2 - 0 3 - 0 1 - 0 - Tất cả có 4 hình vuông không bớt đi hình nào. Hỏi còn lại mấy hình vuông - 4 Hình vuông bớt 0 hình vuông còn 4 hình vuông 4- 0 4 -5 em đọc - đt -Số nào trừ đi 0 thì bằng chính số .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.