tailieunhanh - Các Nhà Văn Quốc Ngữ Tiền Phong I

Các Nhà Văn Quốc Ngữ Tiền Phong I Tác giả: Huỳnh Ái Tông Những nhà văn quốc ngữ tiên phong là những người đã dùng chữ quốc ngữ để phổ biến văn chương, học thuật trước tiên mà cũng là những người hô hào truyền bá chữ quốc ngữ đến đại chúng vào thời kỳ sơ khai. Những nhà văn tiền phong ấy là Trương Vĩnh Ký, Hình Tịnh Của, Trương Minh Ký, đã sáng tác văn chương, đẩy mạnh việc truyền bá chữ quốc ngữ. . | Các Nhà Văn Quốc Ngữ Tiền Phong I Tác giả Huỳnh Ái Tông Những nhà văn quốc ngữ tiên phong là những người đã dùng chữ quốc ngữ để phổ biến văn chương học thuật trước tiên mà cũng là những người hô hào truyền bá chữ quốc ngữ đến đại chúng vào thời kỳ sơ khai. Những nhà văn tiền phong ấy là Trương Vĩnh Ký Hình Tịnh Của Trương Minh Ký đã sáng tác văn chương đẩy mạnh việc truyền bá chữ quốc ngữ. Trong đó Trương Vĩnh Ký soạn và cho in ra Chuyện Đời xưa năm 1867 còn Huình Tịnh Của soạn quyển Đại Nam Quốc Âm Tự Vị in năm 1895. Họ đã là những nhà văn lớn gây thành những phong trào tiên phong sau nầy. 1. Sự Đóng Góp Của Các Nhà Văn Tiền Phong Trương Vĩnh Ký đáng được người đời tôn vinh lên hàng bác học như người ta đã làm chính ông là học giả là nhà văn tiền phong đã nhìn thấy khả năng chữ Quốc ngữ và ông đã phổ biến chữ Quốc ngữ đến quảng đại quần chúng. Trước ông chưa có ai làm việc nầy cho đến thời đại của ông và công việc ông làm cho thấy chữ Quốc ngữ đã được công chúng dùng đến. Như vậy nó đã được phổ biến chớ không phải chờ đợi đến người Pháp người Pháp chỉ là kẻ nhúng tay vào cho nó tiến nhanh ngõ hầu giúp cho việc cai trị của họ được dễ dàng. Cho nên người bình dân chống đối thực dân Pháp cũng ngấm ngầm chống lại việc học chữ Quốc ngữ nên trong mới có Ca dao trên. Như đã nói các nhà văn tiên phong gồm có Trương Vĩnh Ký Huình Tịnh Của và Trương Minh Ký. Trong phần nầy trước tiên chúng tôi muốn dành một chỗ xứng đáng cho học giả Trương Vĩnh Ký vì ông chính là người tiền phong dùng chữ Quốc ngữ và cổ vũ cho phong trào học Quốc ngữ. a Trương Vĩnh Ký 1837-1898 Tên thật của ông là Trương Chánh Ký sau đổi thành Trương Vĩnh Ký tên thánh là Jean Paptiste tên chữ là Pétrus tự Sĩ Tải. Vì vậy người ta thường viết tên ông là Pétrus Jean Paptiste Trương Vĩnh Ký sanh ngày 6 tháng 12 năm 1837 tại làng Vĩnh Thành tục danh Cái Mơn tổng Minh Lý huyện Tân Minh phủ Hoằng An tỉnh Vĩnh Long sau nầy thuộc tỉnh Bến Tre. Ông là con thứ ba của Lãnh binh Trương Chánh Thi và Nguyễn Thị Châu năm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN