tailieunhanh - Thông tư 112/2003/TT-BTC

Thông tư số 112/2003/TT-BTC về việc hướng dẫn việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp từ năm 2003 đến năm 2010 do Bộ Tài chính ban hành theo Nghị định số 129/2003/NĐ-CP ngày 3/11/2003 của Chính phủ | BỘ TÀI CHÍNH Số 112 2003 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 19 tháng 11 năm 2003 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 112 2003 TT-BTC NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN VIỆC MIỄN GIẢM THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TỪ NĂM 2003 ĐẾN NĂM 2010 THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 129 2003 NĐ-CP NGÀY 3 11 2003 CỦA CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp SDĐNN Căn cứ Nghị Quyết số 15 2003 QH11 ngày 17 6 2003 của Quốc Hội về việc miễn giảm thuế SDĐNN Căn cứ Nghị định số 129 2003 NĐ-CP ngày 3 11 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 15 2003 QH11 ngày 17 6 2003 của Quốc hội về miễn giảm thuế SDĐNN Bộ Tài chính hướng dân thực hiện như sau I. ĐỐI TƯỢNG VÀ MỨC MIỄN GIẢM THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP 1. Một số từ ngữ trong Thông tư này được hiểu như sau . Hộ nông dân Là hộ gia đình cá nhân được Nhà nước giao đất nông nghiệp để sử dụng ổn định lâu dài theo Nghị định số 85 1999 NĐ-CP ngày 28 8 1999 của Chính phủ. . Hộ nông lâm trường viên Là những hộ gia đình cá nhân có người là cán bộ công nhân viên của Nông trường Lâm trường bao gồm các doanh nghiệp là Trạm Trại quốc doanh sản xuất kinh doanh sản phẩm nông nghiệp hạch toán độc lập được Nông trường Lâm trường giao khoán đất nông nghiệp ổn định theo hợp đồng kinh tế để sản xuất nông nghiệp theo quy hoạch và được lập sổ bộ thuế đến từng hộ nông trường viên lâm trường viên khi giao khoán đất sản xuất nông nghiệp. . Đất đấu thầu Là đất sản xuất nông nghiệp do các tổ chức đơn vị hành chính quản lý không trực tiếp sản xuất mà cho đấu thầu tổ chức cá nhân trúng thầu tự tổ chức sản xuất hàng năm nộp lại bằng tiền hay sản phẩm cho đơn vị quản lý đất sản xuất nông nghiệp thông qua hợp đồng. . Hạn mức đất sản xuất nông nghiệp Là hạn mức diện tích đất sản xuất nông nghiệp được quy định cụ thể ụi Nghị định số 85 1999 NĐ-CP ngày 28 8 1999 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Bản quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình cá nhân SDĐNN sử dụng ổn định .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.