tailieunhanh - Nghị định số 72/2002/NĐ-CP

Nghị định số 72/2002/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thư viện do Chính Phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 72 2002 NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 06 tháng 8 năm 2002 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 72 2002 NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 8 NĂM 2002 QUY ĐỊỊ H CHI TIẾT THI HÀỊ H PHÁP LỆỊ H THƯ VIỆỊ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Pháp lệnh Thư viện ngày 28 tháng 12 năm 2000 Để triển khai hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thư viện Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin NGHỊ ĐỊNH Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng 1. Ị ghị định này quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thư viện về tổ chức hoạt động của thư viện quyền và trách nhiệm của tổ chức cá nhân trong hoạt động thư viện chính sách của Ị hà nước đối với đầu tư phát triển thư viện quản lý nhà nước về hoạt động thư viện. 2. Ị ghị định này áp dụng đối với a Tổ chức cá nhân Việt Ị am trong hoạt động thư viện b Ị gười Việt Ị am định cư ở nước ngoài tổ chức cá nhân nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Ị am trong hoạt động thư viện trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Ị am ký kết hoặc gia nhập có quy định khác. Chương 2 TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC CÁ NHÂN TRONG HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN Điều 2. Trách nhiệm của thư viện đối với người sử dụng vốn tài liệu thư viện 1. Thư viện có trách nhiệm tạo điều kiện để tổ chức cá nhân Việt Ị am người Việt Ị am định cư ở nước ngoài tổ chức cá nhân nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Ị am được sử dụng tài liệu tại thư viện hoặc mượn về nhà phù hợp với quy chế nội quy thư viện. 2. Thư viện công cộng ở địa phương có trách nhiệm xây dựng bộ phận tài liệu tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với đặc điểm dân cư trên địa bàn để phục vụ đối tượng bạn đọc này. 3. Thư viện công cộng ở địa phương thư viện các trường phổ thông và cơ sở giáo dục khác cung văn hóa thiếu nhi nhà văn hóa thiếu nhi có trách nhiệm xây dựng bộ phận tài liệu phù hợp với khả năng tâm sinh lý lứa tuổi của trẻ em tổ chức phòng đọc mượn tài liệu dành riêng để phục vụ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.