tailieunhanh - 18 Đời Vua Hùng Vương

18 Đời Vua Hùng Vương Chuyện 18 đời vua Hùng Vương có thật hay không? Con số 18 có chính xác chỉ 18 đời vua hay không? Hoặc giả được ghi sai chép trật? Từ 80 đời hoặc 180 đời, chép lộn ra thành 18 đời? Hoặc không có gì hết. Sau đây xin quan sát chuyện 18 đời dưới một góc độ tương đối mới, và sẽ cố gắng tránh đề cập đến những vấn đề liên hệ, như: trăm con, gốc gác Âu Cơ và Lạc Long Quân, Hùng Vương, Văn Lang, . Xin để dành cho những dịp. | 18 Đời Vua Hùng Vương Chuyện 18 đời vua Hùng Vương có thật hay không Con số 18 có chính xác chỉ 18 đời vua hay không Hoặc giả được ghi sai chép trật Từ 80 đời hoặc 180 đời chép lộn ra thành 18 đời Hoặc không có gì hết. Sau đây xin quan sát chuyện 18 đời dưới một góc độ tương đối mới và sẽ cố gắng tránh đề cập đến những vấn đề liên hệ như trăm con gốc gác Âu Cơ và Lạc Long Quân Hùng Vương Văn Lang . Xin để dành cho những dịp khác. Viết về Họ Hồng Bàng quyển Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim 1 có chép Cứ theo tục truyền thì Vua Đế Minh là cháu ba đời của vua Thần Nông đi tuần thú phương Nam đến Ngũ Lĩnh thuộc tỉnh Hồ Nam bây giờ gặp một nàng tiên lấy nhau đẻ ra người con tên Lộc Tục. Sau Đế Minh truyền ngôi lại cho con trưởng là Đế Nghi làm vua phương Bắc và phong Lộc Tục làm vua phương Nam xưng là Kinh Dương Vương quốc hiệu là Xích Quỷ. Bờ cõi nước Xích Quỷ bấy giờ phía Bắc giáp Động Đình Hồ Hồ Nam phía Nam giáp nước Hồ Tôn Chiêm thành phía Tây giáp Ba Thục Tứ Xuyên phía Đông giáp bể Nam Hải. Kinh Dương Vương làm vua nước Xích Quỷ vào quãng năm Nhâm Tuất 2879 trước Tây Lịch và lấy con gái Động Đình Quân là Long nữ đẻ ra Sùng Lãm nối ngôi làm vua xưng là Lạc Long Quân. Lạc Long Quân lấy con gái vua Đế Lai tên là Âu Cơ đẻ một lần được một trăm người con trai. Lạc Long quân bảo Âu Cơ rằng Ta là dòng dõi Long-quân nhà ngươi dòng dõi thần tiên ăn ở lâu với nhau không được. Nay được trăm đứa con thì nhà ngươi đem 50 đứa lên núi còn 50 ta đem xuống bể Nam Hải. Sau đó vẫn theo truyền thuyết Lạc Long Quân phong cho người con trai trưởng làm vua nước Văn Lang xưng là Hùng Vương. Hùng Vương cai trị nước Văn Lang theo lối cha truyền con nối đến 18 đời thì bị Thục Phán từ biên cương phía Bắc đánh bại. Thục Phán lên ngôi xưng là An Dương Vương đổi quốc hiệu là Âu Lạc. Đó là năm 258 trước Công Nguyên TCN . Theo sách vở cũ các đời vua Hùng bắt đầu từ năm 2879 và kết thúc vào 258 TCN. Tổng cộng 2622 năm. Nếu chia ra 18 đời thì mỗi một đời vua kéo dài trung bình 146 năm. Một .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.