tailieunhanh - Quyết định số 272/2003/QĐ-UB

Quyết định số 272/2003/QĐ-UB về việc ban hành Danh mục các cơ quan là nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ thành phố do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 272 2003 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Chí Minh ngày 18 tháng 11 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC CƠ QUAN LÀ NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO TRUNG TÂM LƯU TRỮ THÀNH PHỐ. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 6 1994 Căn cứ Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia ngày 04 4 2001 Căn cứ Công văn số 26 LTNN-NVĐP ngày 22 01 2003 của Cục Lưu trữ Nhà nước về việc hướng dân ban hành Danh mục số 1 Các cơ quan tổ chức thuộc diện nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh và lưu trữ huyện Căn cứ vào Quyết định số 2477 1999 QĐ-UB-NC ngày 29 4 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu trữ thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Tờ trình số ngày 2003 QUYẾT ĐỊNH Điều Nay ban hành kèm theo quyết định này Danh mục các cơ quan là nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ thành phố Điều Các cơ quan có tên trong danh mục là đối tượng quản lý trực tiếp của thành phố về công tác lưu trữ. Trung tâm Lưu trữ thành phố có trách nhiệm kiểm tra hướng dẫn việc quản lý tài liệu của các cơ quan này để thu thập đầy đủ tài liệu lưu trữ có giá trị phản ánh trọn vẹn các mặt hoạt động của thành phố để bảo quản an toàn và tổ chức sử dụng có hiệu quả cho thành phố và cho xã hội. Điều Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Giám đốc các sở ngành thành phố thủ trưởng các cơ quan có tên trong danh mục và Giám đốc Trung tâm Lưu trữ thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định Nơi nhận TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ - Như điều 4 KT. CHỦ TỊCH - PCT TT PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC - CVP PVP Nội bộ - TTLT - Lưu Nguyễn Thiện Nhân DANH MỤC CÁC CƠ QUAN LÀ NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO TRUNG TÂM LƯU TRỮ THÀNH PHỐ Ban hành kèm theo Quyết định

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.