tailieunhanh - Quyết định số 26/2004/QĐ-BNV

Quyết định số 26/2004/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Quỹ Nước sạch - vệ sinh môi trường Việt Nam thuộc Hội Nước sạch - vệ sinh môi trường Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành | BỘ NỘI V Ụ Số 26 2004 QĐ-BNV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 21 tháng 04 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP QUỸ NƯỚC SẠCH - VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM THUỘC HỘI NƯỚC SẠCH - VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ Sắc lệnh số 102 SL-L004 ngày 20 tháng 05 năm 1957 ban bố Luật quy định quyền lập Hội Căn cứ Nghị định số 45 2003 NĐ-CP ngày 09 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ về việc quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ Căn cứ Nghị định số 177 1999 NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ xã hội Quỹ từ thiện và Nghị định số 88 2003 NĐ-CP ngày 30 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động và quản lý Hội Xét đề nghị của Hội Nước sạch - vệ sinh môi trường Việt Nam ý kiến của Bộ Y tế và Vụ Tổ chức phi Chính phủ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Cho phép thành lập Quỹ Nước sạch - vệ sinh môi trường Việt Nam trực thuộc Hội Nước sạch - vệ sinh môi trường Việt Nam. Điều 2. Quỹ nước sạch - vệ sinh môi trường Việt Nam chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Y tế và hoạt động theo điều lệ được Bộ Nội vụ phê duyệt. Quỹ Nước sạch - vệ sinh môi trường Việt Nam tự lo liệu mọi chi phí và phương tiện hoạt động. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều 4. Chủ tịch Quỹ Nước sạch - vệ sinh môi trường Việt Nam Chủ tịch Hội Nước sạch - vệ sinh môi trường Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Vụ Tổ chức phi Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ THỨ TRƯỞNG Đặng Quốc .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.