tailieunhanh - Quyết định số 56/2002/QĐ-BKHCMT

Quyết định số 56/2002/QĐ-BKHCMT về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tạp chí Tiêu chuẩn đo lường chất lượng do Bộ Khoa Học, Công Nghệ và Môi Trường ban hành | BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG Số 56 2002 QĐ-BKHCMT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 05 tháng 08 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TẠP CHÍ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Nghị định số 22 CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường Căn cứ Quyết định số 48 2001 QĐ-BKHCNMT ngày 15 tháng 1 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường về việc thành lập Tạp chí Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Căn cứ Quyết định số 160 QĐ ngày 22 tháng 5 năm 1984 của Chủ nhiệm Uỷ ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Căn cứ vào Giấy phép xuất bản Tạp chí Tiêu chuẩn đo lường chất lượng số 64 GPXB-BVHTTngày 29 1 2002 của Bộ Văn hóa - Thông tin Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức và cán bộ khoa học QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kêu theo Quyết định này bản Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tạp chí Tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Bản Điều lệ có 4 Chương 11 Điều. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các Chánh Văn phòng Bộ Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Tổng biên tập Tạp chí Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Vụ trưởng Vụ Tổ chức và cán bộ khoa học và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . BỘ TRƯỞNG Chu Tuấn Nhạ ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TẠP CHÍ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG ban hành kèm theo Quyết định số 56 2002 QĐ-BKHCMT ngày 05 8 2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường . Chương 1 CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN Điều 1. Tạp chí Tiêu chuẩn đo lường chất lượng sau đây gọi tắt là Tạp chí là đơn vị sự nghiệp báo chí có thu trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng sau đây gọi tắt là Tổng cục chịu sự chỉ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.