tailieunhanh - Quyết định số 110/2002/QĐ-UB

Quyết định số 110/2002/QĐ-UB về việc phê chuẩn Quy chế (Sửa đổi) về tổ chức và hoạt động của Hội Hữu nghị Việt - Pháp Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Số 110 2002 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 05 tháng 08 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NÔI VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUY CHẾ SỬA ĐỔI VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘỊ ỳ CỦA HỘI HỮU Ị GHỊ VIỆT - PHÁP THÀỊ H PHỐ HÀ Ị Ội UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Căn cứ Quyết định số 2535 QĐ-UB ngày 02 8 1996 và Quyết định số 08 QĐ-UB ngày 15 5 1998 của UBND Thành phố Hà Nội Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố và Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hà Nội QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Phê chuẩn Quy chế sửa đổi về tổ chức và hoạt động của Hội hữu nghị Việt -Pháp Thành phố Hà ẩ ội. Bản Quy chế sửa đổi được ban hành kèm theo quyết định bày gồm 5 chương 14 điều do Đại hội đại biểu lần thứ 2 Hội hữu nghị Việt - Pháp Thành phố Hà ẩ ội nhiệm kỳ 2002 - 2007 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2002. Điều 2 Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 3 Chánh Văn phòng HĐẩ D và UBẩ D Thành phố Trưởng Ban tổ chức chính quyền Thành phố Chủ tịch liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hà ẩ ội Giám đốc Sở ẩ goại vụ Hà ẩ ội và Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Pháp Thành phố Hà ẩ ội thi hành quyết định này. . T M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI K T. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Quốc Triệu QUY CHẾ Sửa đổi VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘẩ G CỦA HỘI HỮU ẩ GHẩ VIỆT - PHÁP THÀẩ H PHỐ HÀ ẩ ỘI Ban hành kèm theo Quyết định số 110 2002 QĐ-UB ngày 05 08 2002 của UBND Thành phố Hà Nội Chương 1 TÊN GỌI TÔN CHỈ MỤC ĐÍCH NHIỆM VỤ Điều 1 Tên hội là Hội hữu nghị Việt - Pháp Thành phố Hà ẩ ội. Tên tiếng Pháp là L Association d amitié Vietnam - France de la ville de Hanoi. Văn phòng của Hội đặt tại 14B Phan Chu Trinh quận Hoàn Kiếm Hà ẩ ội Trụ sở của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hà ẩ ội . Điều 2 Hội hữu nghị Việt - Pháp Thành phố Hà ẩ ội là tổ chức chính trị - xã hội có chức năng phát triển các mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nhân dân Hà ẩ ội và nhân

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.