tailieunhanh - Thông tư liên tịch số 04/2001/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBMTTQVN-UBQGD

Thông tư liên tịch số 04/2001/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBMTTQVN-UBQGD về việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư về việc thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình do Bộ Tư pháp - Bộ Văn hoá, thông tin - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Uỷ ban Quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình ban hành, để hướng dẫn bổ sung Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT/BTP-BVHTT-BTTUBTƯMTTQVN xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân. | BỘ TƯ PHÁP-BỘ VĂN HOÁTHÔNG TIN-UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM-UỶ BAN QUỐC GIA DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH Số 04 2001 TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBMTTQVN-UBQGDS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 09 tháng 7 năm 2001 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ TƯ PHÁP - BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN - BAN THƯỜNG TRỰC UỶ BAN trung ương Mặt trận tổ quốc việt nam - UỶ BAN QUỐC GIA DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH SỐ 04 2001 TTLT BTP-BVHTT-BTTUBTƯMTTQVN-UBQGDS-KHHGĐ ngày 9 THÁNG 7 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 03 2000 TTLT BTP-VHTT-BTTUBTƯMTTQVỊ XÂY DỤỊ g và thực HIỆỊ HƯƠỊ g ước quy ước CỦA LÀỊ G BẢ Ị THÔỊ ẤP CỤM DÂỊ CƯ VỀ VIỆC THỰC HIỆỊ CHÍỊ H SÁCH DÂỊ số - KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌỊ H Ị gày 31 tháng 03 năm 2000 Bộ Tư pháp đã phối hợp với Bộ Văn hoá - Thông tin và Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Ị am Ban hành Thông tư liên tịch số 03 2000 TTLT BtP-BvHtT- BTTUbTưMTTQVỊ hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện hương ước quy ước của làng bản thôn ấp cụm dân cư. Sau hơn một năm triển khai thực hiện nhìn chung việc xây dựng và thực hiện hương ước quy ước đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Tại nhiều địa phương hương ước quy ước mới đã có những quy định phù hợp với pháp luật góp phần phát huy thuần phong mỹ tục đề cao những chuẩn mực đạo lý và đạo đức truyền thống của dân tộc hỗ trợ cho việc quản lý nhà nước phát huy tính tự quản của cộng đồng. Trong nhiều bản hương ước quy ước đã có những quy định thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình. Tuy mức độ và cách thể hiện có khác nhau giữa các cộng đồng dân cư nhưng những quy định này bước đầu đã góp phần vào việc thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình ở cơ sở. Tuy nhiên qua nghiên cứu khảo sát đánh giá tình hình thực tế tại một số tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương cho thấy những quy định khuyến khích và không khuyến khích việc thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình trong hương ước quy ước còn sơ sài thiếu tính khả thi có những nội .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.