tailieunhanh - Quyết định số 27/2004/QĐ-BNV

Quyết định số 27/2004/QĐ-BNV về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi) của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành | BỘ NỘIVỤ Số 27 2004 QĐ-BNV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 21 tháng 04 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI CỦA HỘI BẢO VỆ THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ Sắc lệnh số 102- SL L004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 ban bố Luật quy định quyền lập Hội. Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 45 2003 NĐ- CP ngày 09 5 2003 quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 88 2003 NĐ- CP ngày 30 7 2003 quy định về tổ chức hoạt động và quản lư Hội Xét đề nghị của Chủ tịch Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam và của Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi Chính phủ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Điều lệ sửa đổi của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đă được Đại hội lần thứ IV ngày 06 tháng 11 năm 2003 thông qua. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam Vụ trưởng Vụ Vụ Tổ chức phi Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ THỨ TRƯỞNG Đặng Quốc Tiến ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI HỘI BẢO VỆ THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Chương 1 TÊN HỘI TÔN CHỈ MỤC ĐÍCH Điều 1. Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam là tổ chức xă hội- nghề nghiệp của những người quan tâm cống hiến hoặc hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ thiên nhiên và môi trường được thành lập theo Quyết định số 299 CT ngày 23 11 1988 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nay là Thủ tướng Chính phủ . Điều 2. Mục đích của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam là nhằm tập hợp và huy động cá nhân và tổ chức xă hội ở Việt Nam tham gia các hoạt động phục vụ cho việc sử dụng hợp lư và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên bảo vệ và cải thiện môi trường góp phần vào sự phát triển lâu bền của đất nước trong sự công nghiệp hoá hiện đại hoá góp phần bảo vệ môi trường khu vực và thế giới. Điều 3. Hội hoạt động theo Điều lệ của mnh và pháp luật của Nhà nước. Hội chịu sự quản lư của Bộ Tài nguyên

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.