tailieunhanh - Luật số 28/2001/QH10

Luật số 28/2001/QH10 về di sản văn hoá do Quốc Hội ban hành | QUỐC HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 28 2001 QH10 Hà Nội ngày 29 tháng 6 năm 2001 LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 28 2001 QH10 VỀ DI SẢN VĂN HOÁ Di sản văn hoá Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ phận của di sản văn hoá nhân loại có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta. Để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá đáp ứng nhu cầu về văn hoá ngày càng cao của nhân dân góp phần xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc và đóng góp vào kho tàng di sản văn hoá thế giới Để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước nâng cao trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 Luật này quy định về di sản văn hoá. Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1 Di sản văn hoá quy định tại Luật này bao gồm di sản văn hoá phi vật thể và di sản văn hoá vật thể là sản phẩm tinh thần vật chất có giá trị lịch sử văn hoá khoa học được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt ẩ am. Điều 2 Luật này quy định về các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá xác định quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân đối với di sản văn hoá ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt ẩ am. Điều 3 Luật này áp dụng đối với tổ chức cá nhân Việt ẩ am tổ chức cá nhân nước ngoài và người Việt ẩ am định cư ở nước ngoài đang hoạt động tại Việt ẩ am trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt ẩ am ký kết hoặc tham gia có quy định khác thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó. Điều 4 Trong Luật này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Di sản văn hoá phi vật thể là sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử văn hoá khoa học được lưu giữ bằng trí nhớ chữ viết được lưu truyền bằng truyền miệng truyền nghề trình diễn và các hình thức lưu giữ lưu truyền khác bao gồm tiếng nói chữ viết tác

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.