tailieunhanh - Nghị quyết số 44/2001/NQ-QH10

Nghị quyết số 44/2001/NQ-QH10 về chủ trương đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Sơn la do Quốc Hội ban hành | QUỐC HỘI Số 44 2001 NQ-QH10 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 29 tháng 6 năm 2001 NGHỊ QUYẾT VỀ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SƠN LA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 Căn cứ vào Nghị quyết số 05 1997 QH10 của Quốc hội khoá X kỳ họp thứ 2 về tiêu chuẩn các công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội xem xét quyết định chủ trương đầu tư Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 520 CP-CN ngày 13 tháng 6 năm 2001 của Chính phủ Báo cáo thẩm tra số 651 UBKHCNMT10 ngày16 tháng 6 năm 2001 của Uỷ ban khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về Dự án nhà máy thủy điện Sơn La QUYẾT NGHỊ Điều 1 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án nhà máy thuỷ điện Sơn La - công trình quan trọng quốc gia - với các nhiệm vụ chủ yếu sau đây 1- Cung cấp điện năng để phát triển kinh tế - xã hội phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước 2- Góp phần chống lũ về mùa mưa và cung cấp nước về mùa kiệt cho đồng bằng Bắc Bộ 3- Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc. Điều 2 1- ẩ gay sau kỳ họp này Chính phủ khẩn trương chuẩn bị các phương án quy mô khác nhau sớm trình Quốc hội xem xét quyết định phương án xây dựng nhà máy thuỷ điện Sơn La với các yêu cầu sau đây a Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình cho hạ du và Thủ đô Hà ẩ ội b Đạt hiệu quả kinh tế tổng hợp c Bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Bắc d Giảm thiểu tác động xấu đối với môi trường - sinh thái đa dạng sinh học đ Có biện pháp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá các dân tộc. 2 - Giao Chính phủ triển khai thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây a Khẩn trương tiến hành các công việc cần thiết để khởi công xây dựng công trình vào năm 2005 b Mở rộng và nâng cấp quốc lộ số 6 c Xây dựng dự án tổng thể về tái định cư theo các phương án giải quyết tốt các chính sách đối với đồng bào các dân tộc coi đây là nhiệm vụ quan trọng như việc xây .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.