tailieunhanh - Thông tư 25/2004/TT-BNV

Thông tư 25/2004/TT-BNV về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về công tác tôn giáo ở địa phương do Bộ Nội vụ ban hành | BỘ NỘI VỤ Số 25 2004 TT-BNV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 19 tháng 4 năm 2004 THÔNG TƯ CỦA BỘ NỘI VỤ SỐ 25 2004 TT-BNV NGÀY 19 4 2004 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GIÚP UỶ BAN NHÂN DÂN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC TÔN GIÁO Ở ĐỊA PHƯƠNG Căn cứ Nghị định số 22 2004 NĐ-CP ngày 12 01 2004 của Chính phủ về kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác tôn giáo thuộc ủy ban nhân dân các cấp Sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Tôn giáo Chính phủ tại Công văn số 229 CV TGCP-TC ngày 12 4 2004 Bộ Nội vụ hướng dân chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về công tác tôn giáo ở địa phương như sau I. CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GIÚP UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC TÔN GIÁO 1. Vị trí chức năng . Cơ quan chuyên môn làm công tác tôn giáo thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương sau đây gọi chung là tỉnh được kiện toàn theo quy định tại khoản 1 khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 22 2004 NĐ-CP ngày 12 01 2004 của Chính phủ bao gồm 3 loại hình tổ chức như sau - Ban Tôn giáo có con dấu tài khoản riêng - Ban Tôn giáo có con dấu riêng nhưng không có tài khoản riêng - Sở quản lý nhà nước đa ngành đa lĩnh vực trong đó có quản lý công tác tôn giáo sau đây gọi là Sở có chức năng quản lý công tác tôn giáo . . Ban Tôn giáo hoặc Sở có chức năng quản lý công tác tôn giáo là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân cùng cấp quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác tôn giáo tại địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân cùng cấp góp phần bảo đảm sự thống nhất quản lý trong lĩnh vực công tác tôn giáo từ Trung ương đến địa phương. . Ban Tôn giáo Sở có chức năng quản lý công tác tôn giáo chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh đồng thời chịu sự chỉ đạo .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.