tailieunhanh - Quyết định số 23/2001/QĐ-BGDĐT

Quyết định số 23/2001/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam đang được đào tạo ở nước ngoài do Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số 23 2001 QĐ-BGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 28 tháng 6 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 23 2001 QĐ-BGD ĐT NGÀY 28 THÁNG 6 NĂM 2001 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ CÔNG DÂN VIỆT NAM ĐANG ĐƯỢC ĐÀO TẠO Ở NƯỚC NGOÀI BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 15 CP ngày 02 3 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 29 CP ngày 30 3 1994 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo Căn cứ Chỉ thị số 270 CT ngày 23 7 1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nay là Thủ tướng Chính phủ về việc gửi công dân Việt Nam đi đào tạo ở nước ngoài trong tình hình mới Theo sự thỏa thuận với Bộ Ngoại giao tại Công văn số 046 CV NG-TCCB ngày 0501-2001 của Bộ Ngoại giao Theo đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Công tác chính trị QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế Quản lý công dân Việt Nam đang được đào tạo ở nước ngoài . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 1962 QĐ ngày 19 -11-1990 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Công tác lưu học sinh . Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Điều 3. Các ông Bà Chánh văn phòng Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ phận phụ trách công tác lưu học sinh tại Cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nguyễn Văn Hiển Đã ký QUY CHẾ QUẢN LÝ CÔNG DÂN VIỆT NAM ĐANG ĐƯỢC ĐÀO TẠO Ở NƯỚC NGOÀI Ban hành kèm theo Quyết định số 23 2001 QĐ-BGD ĐTngày 28 6 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chế này quy định việc tổ chức quản lý nghĩa vụ và quyền khen thưởng và xử lý vi phạm trong thời gian đang học tập nghiên cứu và thực tập việc tiếp nhận khi về nước đối với những .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.