tailieunhanh - Quyết định 365/2004/QĐ-NHNN

Quyết định 365/2004/QĐ-NHNN về việc cho vay đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước ban hành | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 365 2004 QĐ-NHNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 13 tháng 4 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 365 2004 QĐ-NHNN NGÀY 13 THÁNG 4 NĂM 2004 VỀ VIỆC CHO VAY ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01 1997 QH10 ngày 12 12 1997 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10 2003 QH11 ngày 17 6 2003 và Luật Các tổ chức tín dụng số 02 1997 QH10 ngày 12 12 1997 Căn cứ Nghị định số 86 2002 NĐ-CP ngày 05 11 2002 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 39 2003 NĐ-CP ngày 18 4 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dân thi hành Bộ luật Lao động về việc làm Căn cứ Nghị định số 81 2003 NĐ-CP ngày 17 7 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dân thi hành Bộ Luật Lao động về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài Căn cứ Nghị định số 78 2002 NĐ-CP ngày 04 10 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Quyết định này quy định việc các tổ chức tín dụng cho vay bằng Đồng Việt Nam và ngoại tệ đối với người lao động chuyên gia và tu nghiệp sinh Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài gọi chung là người lao động 1. Ngân hàng thương mại Nhà nước ngân hàng thương mại cổ phần ngân hàng liên doanh chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam công ty tài chính quỹ tín dụng nhân dân trung ương và quỹ tín dụng nhân dân cơ sở cho vay đối với người lao động không thuộc diện chính sách. Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay ưu đãi đối với người lao động thuộc diện chính sách quy định tại Điều 2 Quyết định này. 2. Khách hàng vay vốn là người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo các hình thức quy định tại Điều 3 Nghị định số 81 2003 NĐ-CP ngày 17 7 2003 a Thông qua .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.