tailieunhanh - Quyết định số 19/2002/QĐ-BVHTT

Quyết định số 19/2002/QĐ-BVHTT về việc ban hành quy định nội dung và hình thức thi nâng ngạch lên Phương pháp viên chính do Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin ban hành | BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN Số 19 2002 QĐ-BVHTT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 02 tháng 8 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ- THÔNG TIN SỐ 19 2002 QĐ-BVHTT NGÀY 02 THÁNG 8 NĂM 2002 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊỊ H Ị ỘI DUỊ G VÀ HÌỊ H THỨC THI Ị ÂỊ G Ị GẠCH LÊỊ PHƯƠỊ G PHÁP VIÊỊ CHÍỊ H BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN Căn cứ Nghị định số 81 CP ngày 08 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hoá - Thông tin Căn cứ Nghị định số 95 1998 NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ về tuyển dụng sử dụng và quản lý công chức Căn cứ Quyết định số 150 1999 QĐ-TCCP ngày 12 tháng 1 năm 1999 của Bộ trưởng - Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc ban hành Quy chế thi nâng ngạch công chức Theo thoả thuận của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ tại Công văn số 313 BTCCBCP-CCVC ngày 02 tháng 8 năm 2002 Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định nội dung và hình thức thi nâng ngạch lên Phương pháp viên chính. Điều 2 Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký Điều 3 Các Bộ trưởng Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ cơ quan trực thuộc Chính phủ Chủ tịch Uỷ ban Ị hân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo việc thi hành Quyết định này. Điều 4 Chánh Văn phòng Bộ Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Vụ trưởng Vụ kế hoạch Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán Cục trưởng Cục Văn hoá - Thông tin cơ sở và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phạm Quang Nghị Đã ký QUY ĐỊNH Ị ỘI DUỊ G VÀ HÌỊ H THỨC THI Ị ÂỊ G Ị GẠCH PHƯƠỊ G PHÁP VIÊỊ LÊỊ PHƯƠỊ G PHÁP VIÊỊ CHÍỊ H Ban hành kèm theo Quyết định số 19 2002 QĐ-BVHTTngày 02 tháng 8 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1 Quy định áp dụng cho các kỳ thi nâng ngạch đối với công chức là Phương pháp viên đang vận dụng xếp lương ở ngạch Phương pháp viên chính

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.