tailieunhanh - Nghị định số 31/2001/NĐ-CP

Nghị định số 31/2001/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá thông tin do Chính Phủ ban hành | CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 31 2001 NĐ-CP Hà Nội ngày 26 tháng 6 năm 2001 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 31 2001 NĐ-CP NGÀY 26 THÁNG 6 NĂM 2001 VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HOÁ - THÔNG TIN CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999 Căn cứ Luật Xuất bản ngày 07 tháng 7 năm 1993 Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày 28 tháng 10 năm 1995 Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 06 tháng 7 năm 1995 Để thực hiện thống nhất việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá - thông tin Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin NGHỊ ĐỊNH Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá - thông tin là hành vi cố ý hoặc vô ý của cá nhân tổ chức vi phạm quy tắc quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hoá - thông tin mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và theo quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định này thì phải bị xử phạt hành chính. 2. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá - thông tin quy định trong Nghị định này bao gồm những hành vi vi phạm quy tắc quản lý nhà nước trong các hoạt động báo chí bao gồm báo in báo nói báo hình báo điện tử xuất bản bao gồm xuất bản in phát hành xuất bản phẩm điện ảnh các loại hình nghệ thuật biểu diễn hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá nơi công cộng mỹ thuật triển lãm nhiếp ảnh quyền tác giả quảng cáo viết đặt biển hiệu bảo tồn bảo tàng thư viện xuất khẩu nhập khẩu sản phẩm văn hoá công bố phổ biến tác phẩm ra nước ngoài. 3. Vi phạm hành chính trong các hoạt động báo chí xuất bản điện ảnh xuất khẩu văn hoá phẩm có nội dung tiết lộ bí mật nhà nước thì áp dụng theo quy định tại các điểm c e m khoản 1 Điều 27 của Nghị định số 49 CP ngày 15 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự. Điều 2. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.