tailieunhanh - Tích phân vô tỉ dạng đặc biệt ( tiếp )

Một số trường hợp riêng của tích phân nhị thức. . | Vũ Ngọc Thành Trường THPT mường so Kỉ niệm những tháng ngày vật vã trên đất Lai Châu . Viết tài liệu cho đỡ buồn. MỘT TRƯỜNG HỢP RIÊNG CỦA TÍCH PHÂN NHỊ THỨC Cách Chuyển tích phân vó tỉ dang ị xn q axm b sang tích phân hữu tỉ q G Z p G Z n G z Nếu thây mG ZI ớ á G RI ớ b G RI ớ x ớ Cac hướng chuyến đói sang tích phan cua ham hưu tỉ Hướng 1 Đặt trực tiếp axm b t Khi đó axm b tq maxm 1dx qtq 1dt maxm dx q qtq 1dt x dx qtq 1dt x m tq - b x C-Jb x a t b ìm a 7 Bước 2 Lap van rap tq n 1 ư ì b ì m ị xn n 1 tq - b ì .1 l a 7 p dx x ị a 7 7 tp qtq- 1dt m tq - b ị tp qtq-1dt m tq - b Muốn hướng 1 thu đước tích phan cua ham hưu tỉ ta chỉ can bó sung thêm điếu kiện n 1 ----la só nguyên m Sau đay la mót só ví du đi đước thêó hướng 1 Vũ Ngọc Thành Trường THPT mường so Kỉ niệm những tháng ngày vật vã trên đất Lai Châu . Viết tài liệu cho đỡ buồn. Ví dụ 1 Tính I 2 3 dx _ 2 xsjx 4 Bài làm .n 1 Tà thay đày là dàng toàn cUà tà vì nó thôà màn cài điêụ mà lục này tà già sư- 0 là sô ngụyên m Bưôc1 đặt t 4 2tdt 2xdx x2 t2 - 4 243 Bước2 Làp ràp I J x _ t 3 x 2 3 t 4 dx 2jĩ xdx 2 t Jv_ 2 ì 2 4 tdt 3 t2 - 4 t 4 1ị _ 3 . ln 13 4 3 _ ị4 dt 1Ựỉ 1 3 t- 2 t 2 4 3 7-2 Ví dụ 2 Tích phàn I J 31 ydx Bài làm I sỊx3 1dx tà đi được theo hướng 1 vì nhìn thấyn 0 là sô ngụyên xm Khi đô Bước 1 Đạt x3 1 t Bước 2 Lắp vàn ràp I 3 J 3 1dt dt t 2 1 dt In 4 -2 t 2 Vũ Ngọc Thành Trường THPT mường so Kỉ niệm những tháng ngày vật vã trên đất Lai Châu . Viết tài liệu cho đỡ buồn. Hướng 2 Biến đổi lại tích phân ban đầu sang dạng khác nhưng vẫn là tích phân nhị thức Ta có thế chuyến đoi như sau axm b pdx I xnq xmp I x mp dx I xnx q _ b ỵ a xm. V x 7 b ỵ im x 7 dx mp n - I x í dx I x mp n - ĩĩ í V 1 1 í A dx đay van la tích phan nhị thức Bay giớ Ta thứ . _ . b ì Bướcl đặt a - v x 7 t Khi đó b b a _ t dx t xm xm - mb xm 1 dx qtq 1dt xm 1 1 qtq-1dt dx ---- - mb tq - a l xm b dx q tq 1 . x - m tq - a dt x--1 dx q -m t -1 tq - a dt x 1 ìm V1 - a 7 b .a im V x - a Bước2 Lắp van rap Khi đó I xn axm b p dx I xn xmp dx mp I x

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.