tailieunhanh - Quyết định 59/2004/QĐ-TTg

Quyết định 59/2004/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 59 2004 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 09 tháng 4 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 59 2004 QĐ-TTG NGÀY 09 THÁNG 4 NĂM 2004 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Nghị quyết số 09 1998 NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới Căn cứ Quyết định số 138 1998 QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Bổ sung Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm vào danh mục các chương trình mục tiêu quốc gia của Chính phủ. Điều 2. Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm của Chính phủ gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138 CP thành phần Ban Chỉ đạo 138 CP gồm 1. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng Trưởng Ban 2. Bộ trưởng Bộ Công an Phó Trưởng ban 3. Thứ trưởng Bộ Công an phụ trách cảnh sát ủy viên thường trực 4. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ủy viên. 5. Thứ trưởng Bộ Tài chính ủy viên 6. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ủy viên 7. Thứ trưởng Bộ Tư pháp ủy viên 8. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ủy viên 9. Thứ trưởng Bộ Nội vụ ủy viên 10. Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ủy viên 11. Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ủy viên 12. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ủy viên 13. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao ủy viên 14. Phó Chủ nhiệm ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em ủy viên 15. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ủy viên 16. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ủy viên 17. Mời đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Ban Nội chính Trung ương ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hội Nông dân Việt Nam Trung ương

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.